RSS

You are here

Интерни ревизор

Интерни ревизор обавља послове који се односе на: стратешко годишње и оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије; проверу примене закона и проверу поштовања правила интерне контроле;  оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности свих пословних функција из надлежности Министарства; успостављање сарадње са централном јединицом за хармонизацијом министарства надлежног за послове финансија и екстерном ревизијом; контролу управљања средствима из предприступних фондова ЕУ; вршење послова неопходних за остваривање сигурности у погледу функционисања система интерне ревизије, у складу са међународним стандардима интерне ревизије и прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији и кодексом струковне етике интерних ревизора; и друге послове из делокруга интерног ревизора.