RSS

You are here

Група за правне послове у друмском саобраћају

Група за правне послове из области друмског саобраћаја обавља послове који се односе на: правну обраду нацрта закона и предлога других прописа из области  друмског саобраћаја; припрему мишљења о примени закона и других прописа из области друмског саобраћаја; припрему мишљења на нацрте закона и предлоге аката чији су предлагачи други органи државне управе, са аспекта друмског саобраћаја; припрему плана рада Владе и извештаја о раду, као и припрему националног програма и акционих планова за приступање ЕУ, са аспекта друмског саобраћаја; утврђивање испуњености услова за обављање међународног јавног превоза; утврђивање испуњености услова за обављање међународног јавног превоза по пријави промена у погледу испуњавања услова; припрему решења о одбијању захтева за издавање уверења о оспособљености за обављање међународног јавног превоза; припрему решења о одузимању уверења о оспособљености за обављање међународног јавног превоза; припрему решења о изрицању забране обављања међународног јавног превоза; припрему решења о одузимању дозвола за обављање међународног јавног превоза; припрему управних аката које доноси министарство у другом степену; припрему предлога управних аката које доносе други надлежни органи у другом степену; припрему аката у вези са управним споровима и другим судским поступцима; припрему предлога основа за вођење преговора и закључивање међународних уговора из области међународног друмског саобраћаја и извештаја за Владу; припрему нацрта закона о потврђивању међународних уговора из области  друмског саобраћаја; сарадњу са надлежним органима за послове саобраћаја других држава у поступку припреме међународних уговора и сарадњу са надлежним органима у Републици Србији у поступку припреме међународних уговора и поступку припреме нацрта закона и предлога других прописа; израду предлога платформи за међународне сусрете и припрему састанака и учешће у раду мешовитих комисија и других мешовитих тела; пружање правне помоћи у припреми управих аката у првом степену из области друмског саобраћаја; припрему  извештаја и информација из делокруга Групе; други послови из делокруга Групе.