RSS

You are here

Група за унутрашњи превоз путника и ствари

Група за унутрашњи превоз путника и ствари обавља послове који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа у области унутрашњег превоза; утврђивање испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског и ванлинијског превоза путника; ажурирање и вођење базе података превозника који испуњавају услове за обављање јавног линијског и ванлинијског превоза путника; утврђивање испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза ствари; ажурирање и вођење базе података превозника који испуњавају услове за обављање јавног превоза ствари; утврђивање испуњености услова за рад аутобуских станица; ажурирање и вођење база података аутобуских станица; регистрацију и оверу редова вожње у међумесном линијском превозу путника; вођење регистра оверених редова вожње у међумесном линијском превозу путника; брисање редова вожње из регистра редова вожње и вођење базе података о брисаним и одјављеним редовима вожње; сарадњу са Привредном комором Београда; регионалним привредним коморама, Привредном комором Србије; други послови из делокруга Групе.