RSS

You are here

Одељење за планирање просторног и урбаног развоја Републике Србије

У Одељењу за планирање просторног и урбаног развојa Републике Србије обављају се послови који се односе на: припрему, координацију и праћење израде Просторног плана Републике Србије и програма имплементације Просторног плана Републике Србије, регионалних просторних планова и програма имплементације регионалних просторних планова; пружање стручне помоћи и припремање извода из Просторног плана Републике Србије, регионалних просторних планова, за потребе израде просторних планова јединица локалне самоуправе; успостављање јединственог система показатеља за просторно планирање у складу са системом ESPON; успостављање и развој информационог система о стању у простору за потребе израде годишњег извештаја о остваривању Просторног плана Републике Србије и извештаја о стању у простору Републике Србије; стручну контролу Просторног плана Републике Србије, регионалних просторних планова, као и послови који се односе на рани јавни увид и јавни увид у Просторни план Републике Србије и регионалне просторне планове; давање сагласности на генерални урбанистички план и урбанистички план који се израђује у обухвату плана подручја посебне намене унутар граница проглашеног или заштићеног природног добра; пружање стручне помоћи у припремању и доношењу урбанистичких планова; давање предлога за именовање чланова комисије за планове јединица локалне самооуправе; учествовање у раду комисија за планове јединица локалне самоуправе и пружање стручне помоћи комисијама за планове јединица локалне самоуправе; давање података и услова за израду планских докумената по захтеву носиоца израде плана, као и друге документације од значаја за израду планског документа; вођење евиденције о урбанистичким плановима за које је издата сагласност министра надлежног за послове урбанизма; учествовање у припреми стручних основа за израду прописа у области планирања и уређења простора и насеља; стручна провера планске документације за утврђивање јавног интереса; давање мишљења о ваљаности планске документације за утврђивање јавног интереса; праћење и анализа примене прописа у области планирања урбаног развоја; предлагање и извршавање мера за унапређење стања у простору и насељима Републике Србије; су/финансирање израде урбанистичких планова; други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за планирање просторног и урбаног развоја Републике Србије образују се следеће уже унутрашње јединице: