RSS

You are here

Одељење за планске документе подручја посебне намене

У Одељењу за планске документе подручја посебне намене обављају се стручно – аналитички, нормативни и управни послови који се односе на припрему, координацију и праћење израде просторних планова подручја посебне намене; пружање стручне помоћи и припремање извода из просторних планова подручја посебне намене, за потребе израде просторних планова јединица локалне самоуправе. Успостављање и вођење евиденције планских докумената за потребе устројавања и вођења Централног регистра планских докумената; стручна контрола просторних планова подручја посебне намене, послови који се односе на рани јавни увид и јавни увид у просторне планове подручја посебне намене и контроле усклађености планских докумената; други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за планске документе подручја посебне намене образују се уже унутрашње јединице: