RSS

You are here

Одељење за послове унутрашње пловидбе - лучке капетаније

Одељење за послове унутрашње пловидбе - лучке капетаније обавља послове који се односе на: координацију рада лучких капетанија; управљање бродским саобраћајем (VTS), коришћење речних информационих сервиса (RIS); издавање бродских исправа и књига, издавање личних и других исправа за чланове посаде пловила; вршење техничких и других стручних послова безбедности пловидбе; технички надзор и прегледе чамаца и плутајућих објеката за спорт и разоноду и пловећих тела, односно плутање; прикупљање статистичких података о водном транспорту на водним путевима; вођење уписника бродова и других пловила; вођење службене евиденције о извршеним уписима, доношење решења о првом упису, о упису у лист А, лист Б и лист Ц улошка главне књиге уписника бродова, доношење решења о брисању брода, о поновном упису брода, о преносу уписа брода, о упису других пловила; давање мишљења из делокруга рада лучких капетанија; сарадњу са јавним предузећима и привредним друштвима, другим органима и организацијама (МУП, Царина и др.); други послови из делокруга Одељења.

У Одељењу за послове унутрашње пловидбе - лучке капетаније образују се следеће уже унутрашње јединице, као подручне јединице Министарства, и то:

 

1.   Лучка капетанија Прахово;

2.   Лучка капетанија Кладово;

3.   Лучка капетанија Велико Градиште;

4.   Лучка капетанија Смедерево;

5.   Лучка капетанија Београд;

6.   Лучка капетанија Панчево;

7.   Лучка капетанија Сремска Митровица;

8.   Лучка капетанија Сента;

9.   Лучка капетанија Нови Сад;

10. Лучка капетанија Тител;

11. Лучка капетанија Бездан;

12. Лучка капетанија Апатин.

 

Послови из делокруга лучких капетанија обављају се у: