RSS

You are here

Одељење за стамбену и архитектонску политику и комуналне делатности

У Одељењу за стамбену и архитектонску политику и комуналне делатности обављају се послови који се односе на: уређивање стамбених односа и стамбеног пословања кроз развој и праћење спровођења мера стамбене политике; предлагање стратешких и других мера за унапређивање становања, одрживог урбаног развоја и развоја архитектонске политике; развој правног оквира за уређење стамбено-комуналних и архитектонских делатности, као и једнаког приступа за остваривање стамбених права; унапређење стандарда становања у новоградњи и одржавању постојећег стамбеног фонда; праћење примене закона и других општих правних аката којима се уређује област становања и  обављања комуналних и архитектонских делатности; праћење економских аспеката становања и предлагање мера за унапређење система финансирања развоја стамбеног сектора; унапређење техничких и обликовних стандарда становања, као и стандарда пружања услуга за становање; припремање мишљења на нацрте и предлоге релевантних прописа и стратегија чији су предлагачи други органи државне управе; сарадња и пружање стручне помоћи органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; вођење евиденције о реализацији пројеката, планова и програма у области стамбено-комуналних делатности и реализације архитектонске политике; пружање стручне помоћи јединицама локалне самоуправе и  учешће у активностима јачања капацитета за унапређење примене прописа у обављању стамбено-комуналних и архитектонских делатности; други послови из делокруга Одељења.

 

 

У Одељењу за стамбену и архитектонску политику и комуналне делатности образују се уже унутрашње јединице: