RSS

You are here

Одсек за енергетску ефикасност у зградама и грађевинске производе

У Одсеку за енергетску ефикасност у зградама и грађевинске производе обављају се послови који се односе на: израду и праћење спровођења прописа којима се утврђују захтеви за енергетску ефикасност у зградама и грађевинске производе и оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима; процес усаглашавања закона и прописа из области енергетске ефикасности и грађевинских производа са правним тековинама Европске уније, доношење подзаконских аката и транспоновање европских уредби и других прописа Европске уније из области грађевинских производа и техничког законодавства у правни систем Републике Србије и праћење њихове примене и измена; праћење, ажурирање и састављање спискова/листа српских стандарда којима су преузети европски хармонизовани стандарди на које се позива Уредба (ЕУ) 305/2011, односно српски технички прописи из надлежности Одељења; анализирање потреба привреде и утврђивање приоритета у вези са доношењем нових или изменом постојећих техничких прописа; именовање и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима (ТОУ); достављање решења о именовању односно овлашћивању ТОУ ради уписа у регистар; проверу испуњености захтева за именовање односно овлашћивање после издавања решења о именовању, односно овлашћивању ТОУ и припрему предлога за пријављивање именованог односно овлашћеног ТОУ Европској комисији; признавање важења иностраних исправа и знакова усаглашености; планирање и координацију послова који се односе на процес придруживања ЕУ из делокруга Одељења; припрему материјала и прилога за рад Подгрупе за грађевинске производе у оквиру Преговарачке групе за кретање роба - Преговарачка група 1 (Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији) за област хармонизације техничких захтева за производе из делокруга Одељења,  и Преговарачког поглавља 20 - Предузетништво и индустријска политика; праћење рада Сталног одбора за грађевинарство испред Републике Србије; припрему материјала и прилога за Преговарачко поглавље 15 - енергетика - Енергетска ефикасност зграда, за имплементацију ЕУ acquis-a у оквире националног законодавства, давање мишљења о примени прописа из делокруга Одељења, као и давање интерних мишљења о нацртима или предлозима правних аката других органа државне управе из области енергетске ефикасности и заштите животне средине; анализу ефеката примене прописа из области енергетске ефикасности, као и предлагање и припрему измена и допуна правилника из те области; развој и одржавање Централног регистра енергетских пасоша; припрему предлога пројеката и имплементацију пројеката из области енергетске ефикасности; сарадњу са другим органима, организацијама, институцијама, привредом и другим заинтересованим странама у области грађевинских производа; припрему предлога пројеката и имплементацију пројеката из области грађевинских производа; други послови из делокруга Одсека.