RSS

You are here

Одсек за инспекцијске послове комуналија

У Одсеку за инспекцијске послове комуналија обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем Закона о комуналним делатностима и прописа донетих на основу тог закона; подношење захтева за покретање прекршајног поступка, односно пријава за привредни преступ или кривичних пријава; предузимање мера утврђених законом и подзаконским прописима; други послови из делокруга Одсека.