RSS

You are here

Управа за транспорт опасног терета

Управа за транспорт опасног терета је орган управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, образован за обављање извршних и с њима повезаних инспекцијских и стручних  послова у области транспорта опасног терета. Управа за транспорт опасног терета (у даљем тексту: Управа), обавља послове који се односе на: спровођење потврђених споразума у међународном транспорту опасног терета у друмском, железничком и ваздушном саобраћају и на унутрашњим пловним путевима; инспекцијски надзор; издавање одобрења у области транспорта опасног терета, овлашћења и именовања тела за оцењивање усаглашености амбалаже, посуде под притиском, цистерне, возила, кола цистерне и брода за транспорт одређеног опасног терета; одузимање одобрења и именовања; вођење регистра стручних лица за испитивање посуде под притиском и цистерне која се користи у транспорту опасног терета; овлашћивање организатора стручног оспособљавања возача возила за транспорт опасног терета, лица са сертификатом АДН и издавање лиценце привредном друштву или другом правном лицу за оспособљавање кандидата за саветника за безбедност опасног терета као и образовање испитне комисије која проверава стручну оспособљеност кандидата; издавање дозвола за транспорт одређеног опасног терета; обављање и других послова из делокруга Управе.

 

Управа за транспорт опасног терета