RSS

You are here

Grupa za upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU

U Grupi za upravlјanje projektima finansiranim iz fondova EU obavlјaju se poslovi koji se odnose na: određivanje projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU iz delokruga Ministarstva; usklađivanje predloga projekata sa tehničkim zahtevima, programskim i sektorskim prioritetima; pripremu relevantne projektne dokumentacije; vođenje evidencije o svim predloženim predlozima projekata; pripremu i reviziju liste prioritetnih projekata u oblasti iz delokruga Ministarstva; priprema i usklađivanje priloga za izradu strateških i planskih dokumenata; planiranje, priprema, sprovođenje, praćenje sprovođenja i vrednovanje projekata koji se finansiraju iz fondova EU; koordinacija aktivnosti neophodnih za planiranje i obezbeđivanje sredstava za nacionalno sufinansiranje projekata EU; sprovođenje procedura za uspostavlјanje sistema upravlјanja i kontrole u skladu sa zahtevima nacionalnog službenika za odobravanje i zahtevima za akreditaciju operativne strukture za sprovođenje programa pretpristupne pomoći, priprema informacija i dokumenata potrebnih za dobijanje i zadržavanje akreditacije službenika za programe pomoći; postupanje po nalazima nacionalnih revizora, revizora Evropske komisije, kao i eksternih ocenjivača, sprovođenje korektivnih mera i izveštavanje službenika za odobravanje programa i Nacionalnog službenika za odobravanje o sprovedenim merama; saradnja sa drugim sektorima u ministarstvu, organima uprave u sastavu, državnim organima koji su uklјučeni u decentralizovani sistem upravlјanja sredstvima iz fondova EU i drugim zainteresovanim stranama u planiranju i sprovođenju projekata; priprema izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU; drugi poslovi iz delokruga Grupe.