RSS

You are here

Сектор за ваздушни саобраћај

 

Сектор за ваздушни саобраћај обавља послове државне управе који се односе на: обликовање и вођење политике Владе у области ваздушног саобраћаја, стратегију развоја ваздушног саобраћаја, уређење система ваздушног саобраћаја, припрему нацрта закона и предлога других прописа и програма у складу са међународним конвенцијама, стандардима и препорукама; праћење међународне и домаће регулативе у области ваздушног саобраћаја; иницира, покреће, координира преговоре и преговара ради закључивања билатералних и мултилатералних уговора у области ваздушног саобраћаја; надзор над радом Директората цивилног ваздухопловства у вршењу поверених јавних овлашћења; израда другостепених управних аката по изјављеној жалби на првостепене управне акте Директората цивилног ваздухопловства; вршeње контроле над спровођењем међународно утврђене политике и најбоље праксе, применом стандарда и препорука дефинисаних одредбама прописа Међународнe организацијe цивилног ваздухопловства (ICAO), којoј је тај посао оснивачким актом поверила Скупштина Уједињених нација; сарадњу и учествовање у раду међународних ваздухопловних организација у вези израде и примене међународних конвенција, стандарда и препорука; стручно праћење израде просторних и других планских докумената и усклађивање са стратегијом развоја ваздушног саобраћаја; други послови из делокруга Сектора.