RSS

You are here

ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ ПОВЕРАВАЊА ПОСЛОВА ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦИ И ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА ЛИЦЕНЦИРАНИХ ЛИЦА ИНЖЕЊЕРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 9/2020, у даљем тексту: Закон), који је ступио на снагу 12. фебруара 2020. године, прописано је да се лиценца за просторног планера, урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту, пејзажног архитекту и извођача радова, издаје на основу положеног стручног испита, те да се на основу донетог решења о издавању лиценце упис у регистар лиценцираних лица врши по службеној дужности.

 

Законом је, такође, прописано да административно-стручне и техничке послове у вези са полагањем стручног испита, као и послове вођења регистара лиценцираних лица и евиденције страних лица која обављају стручне послове, министарство може уговором поверити Инжењерској комори Србије.

 

Дана 28. фебруара 2020. године закључен је уговор између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инжењерске коморе Србије, на основу кога се послови полагања стручног испита и издавања лиценци у области планирања и изградње и послова вођења регистара лиценцираних лица поверавају Инжењерској комори Србије.

 

Имајући у виду наведено, обавештавамо вас да пријаве за полагање стручног испита и издавање лиценци, захтеви за издавање лиценци (за лица која су стручни испит положила према претходно важећим прописима), као и захтеви за издавање уверења о подацима уписаним у регистар лиценцираних лица, почевши од 28. фебруара 2020. године, подносе се Инжењерској комори Србије.

 

Сходно наведеном, лица која су положила стручни испит до ступања на снагу Закона, а која до 27. фебруара 2020. године нису поднела захтев за издавање лиценце Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, исти подносе Инжењерској комори Србије, те ће им лиценца бити издата у складу са условима за издавање лиценци (доказ о одговарајућем стручном искуству, доказ о стручним резултатима и др. докази) који су важили до ступања на снагу Закона, а у складу са чланом 51. прелазних одредби Закона.

Такође, поступци за издавање лиценци започети пред Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре до дана закључења уговора, биће окончани издавањем лиценци од стране Министарства.

 

За сва питања у вези подношења захтева за издавање лиценци, полагање стручног испита као и издавање уверења о подацима уписаним у регистар лиценцираних лица можете се  обратити Стручним службама Инжењерске коморе на следећим бројима телефона: 011/655-7414, 011/655-7416 и 011/655-7429.

 

Све информације о захтевима поднетим Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре до 27. фебруара 2020. године, можете добити на следећем броју  телефона: 011/3616-304.