RSS

You are here

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 04/2014 за набавку услуга - интернета

Назив наручиоца:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mgsi.gov.rs

Врста наручиоца:

Државни  орган

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак –  централизована јавна набавка број 4/2014

Врста предмета:

Услуга - интернета

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке je набавка електронских комуникационих услуга – интернета, ознака из општег речника набавке: Услуге интернета – 72400000.

Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка у отвореном поступку, на период од две године, ради закључења оквирног споразума са добављачем – „ОРИОН ТЕЛЕКОМ“д.о.о, Београд, Гандијева 76а.

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда.

Број примљених понуда:

У предметном поступку Телу за централизоване јавне набавке су пристигле 2 (две) понуде.

Партија:          

Партија 3Услуге асиметричног интернет приступа

Датум закључења и период важења оквирног споразума:

-  02.07.2014.године;

-  2 године