RSS

You are here

Одговор на питање ТВ Н1 - погребне услуге, Краљево

У Kраљеву већ три месеца постоји приватна мртвачница, односно капела која ради у склопу радње за погребну опрему "Храм". У њој се чувају покојници током ноћи и ујутру се одвозе на гробље, где се сахрањују. Становници овог насеља, који живе око те капеле, поприлично су забринути и обратили су се нама јер три месеца нису успели да добију званичан одговор о томе да ли се све то ради по прописима и да ли је власнику издата дозвола за капелу.

С обзиром на то да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре надлежно за комуналне, а у овом случају погребне делатности, потребан нам је одговор да ли сте овој фирми из Kраљева издали дозволу за овакве услуге, да ли је подносила пријаву, и шта ћете предузети поводом овог случаја, поготово ако се зна да имамо епидемију корона вируса?

 

Одредбом члана 2. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је, између осталог, да је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђивање одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над вршењем комуналних делатности, а одредбом члана 32. став 4. Закона прописано је да надзор над радом вршилаца комуналне делатности врши јединица локалне самоуправе. Законом о комуналним делатностима  чланом 13. („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији. Такође, колико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана.

 Одредбом члана 14. истог закона прописано је да је вршилац комуналне делатности дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона.

Имајући у виду да се комунална делатност - погребна делатност не поверава, те да их могу обављати сви привредни субјекти који испуњавају прописане услове, уважавајући чињеницу да инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о комуналним делатностима и републичких прописа донетих на основу тог закона, као и прописа јединице локалне самоуправе донетих на основу тог закона, врши јединица локалне самоуправе, преко општинских, односно градских комуналних инспектора, општински, односно градски комунални инспектор је у складу са законом овлашћен да забрани обављање комуналне делатности субјекту који ту делатност обавља, а не испуњава прописане услове.

Републички комунални инспектор ће извршити контролу општег акта, односно Одлуке града Краљева која прописује начин обављања комуналне делатности погребна делатност. У вршењу инспекцијског надзора, републички комунални инспектор је овлашћен да наложи решењем рок у коме је јединица локалне самоуправе у обавези да обезбеди одговарајуће обављање комуналне делатности уколико се на подручју јединице локалне самоуправе комунална делатност не обавља у складу са законом и републичким прописом донетим на основу закона.

 

По питању објекта који се помиње у питањима, обавештавамо вас да је републички грађевински инспектор започео инспекцијски надзор над повереним пословима грађевинској инспекцији града Краљева, а након утврђеног чињеничног стања поступиће у складу са овлашћењима прописаним законом.

Јединице локалне самоуправе је у уставној и законској обавези да обезбеде услове за несметано обављање комуналних делатности.