RSS

You are here

Одговори на питања "Дневника" Нови Сад - озакоњење објеката у АП Војводини

 1. Поштовани, колико је озакоњено бесправно изграђених објеката у АП Војводини и колико је још остало да се озакони?


Према досадашњој статистици која се води у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, како по ранијим законима тако и по Закону о озакоњењу објеката, озакоњено је 182.016, док је преостало да се озакони још 380.747.


2. Kоји градови и општине у покрајини Војводини су у том послу показали завидне резултате?


У досадашњем поступку озакоњења објеката на територији АП Војводине најбоље резултате остварио је Бечеј, који је донео 7.698 решења о озакоњењу објеката, а преостало је да донесе још 3.948 решења.


3. Kолико је у Новом Саду легализовано бесправне градње - укупно објеката, а колико у Суботици, Вршцу и Панчеву, и колико је у тим градовима остало објеката да се још озакони?


Према статистичким подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре озакоњено је у:
- Новом Саду 25.705 објеката, док је преостао 53.621 објекат

- Суботици 14.447 објеката, док је преостало 16.358 објеката
- Вршцу 3.523 објекта, док је преостао 25.131 објекат
- Панчеву 12.586 објеката, док је преостало 31.807 објеката


4. У којем граду или општини у АП Војводини је евидентирано највише бесправне градње и колико је од тих бесправно изграђених објеката у 2019. озакоњено?


Највише евидентираних бесправно изграђених објеката налази се у Новом Саду, а током 2019. године донето је 3.513 решења о озакоњењу у овом граду. Највећи број евидентираних бесправно изграђених објеката у Новом Саду је и логичан, имајући у виду да је у питању највећи град у Војводини, као што и у Београду има највише бесправно изграђених објеката у поређењу са другим градовима у Србији.


5. Да ли су сви градови и општине на подручију Војводине успели да попишу бесправну градњу?


Попис незаконито изграђених објекта вршен је према програму пописа по зонама, односно целинама, који је на предлог грађевинске инспекције доносио начелник општинске, односно градске управе. Програм пописа садржао је попис и динамику пописа по зонама. Програм пописа по зонама односно целинама са динамиком спровођења пописа био је јаван и објављиван је на званичној интернет презентацији јединице локалне самоуправе.
У случају да за незаконито изграђени објекат није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, за који надлежни грађевински инспектор није донео решење о рушењу, у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96/15), исти може бити предмет озакоњења сагласно одредбама Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96/15 и 83/18).
Напомињемо да у надлежности овог министарства није прикупљање напред наведених података, већ се исти прате ради примене Закона о озакоњењу објеката, имајући у виду одредбу члана 40 којим је прописано да надзор над извршавањем одредаба овог закона врши министарство надлежно за послове грађевинарства.