RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Блиц" - ХЕ "Звонце" Ракита

У којој фази је поступак који се води по ванредном правном леку за разматрање укидања правоснажне грађевинске дозволе за МХЕ „Звонце“ у Ракити код Бабушнице?

 

 

У току је поступак покретнут по службеној дужности за поништавање коначног решења о измени грађевинске дозволе Одељења за привреду и финансије Општинске управе општине Бабушница број: ROP-BAB-28523-CPIH-2/2018, заводни бр. 351-45/18-ӀV-03, од 11. 10. 2018. године, којим се мења правоснажно решење о грађевинској дозволи број 351-42/2015-02 од 31.12. 2015. године и издаје инвеститору „Мала хидроелектрана Звонце“ д. о. о. Београд, измењена грађевинска дозвола за изградњу Мале хидроелектране "Звонце" у селу Звонце, пројектоване снаге 390 kw.

 

Према информацијама из МГСИ, у Министарству је, пред надлежним другостепеним органом, по укидању ванредног стања одржана јавна расправа 22. 5. 2020. године након које је додатно затражено изјашњење Завода за заштиту природе. Да ли је Завод за заштиту природе доставио тражено изјашњење и, ако није, шта је урађено тим поводом?

На које околности је требало да се изјасни Завод за заштиту природе Србије? Ако је Завод доставио изјашњење, да ли је сачињен нацрт решења и шта се у њему наводи? Да ли је укинута дозвола за МХЕ "Звонце" или не? 

 

 

Од  Завода је тражено да се изјасни  да ли му је приликом издавања  решења о условима заштите природе била позната траса планираног цевовода МХЕ „Звонце“ на Ракитској реци, из разлога што је наведеном заводу у поступку издавања услова заштите животне средине био омогућен увид у Идејно решење за Малу хидроелектрану „Звонце“, у коме је приказано да се траса планираног цевовода у својим појединим деловима налази унутар приказаних линија стогодишњих вода, односно у оквиру природних корита за велику воду,  као и да се изјасне о разлозима због којих није у конкретном случају донео одбијајуће решење о издавању тражених услова заштите животне средине, односно решење којим би се констатовало да није могућа изградња објекта у складу са поднетим захтевом, како је то и прописано одредбом члана 27. став 1 и став 2. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017)  према којој ималац јавних овлашћења издаје услове за пројектовање и прикључење у којима се констатује да није могућа изградња објекта у складу са поднетим захтевом, ако је садржина захтева супротна условима из важећег планског документа, односно сепарата из њихове надлежности, као и из других разлога прописаних законом (став 1); ако имаоци јавних овлашћења издају услове за пројектовање и прикључење у складу са ставом 1. овог члана, ти услови садрже информацију да нису испуњени услови за грађење у складу са поднетим захтевом, уз навођење свих разлога, тј. неусклађености (став 2).

 

Завод је у вези са тим доставио изјашњење. Изјашњење Завода је прослеђено инвеститору  како би се са истим упознао и изјаснио на наводе изнете у њему.

 

По добијању изјашњења инвеститора, министарство ће на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа и на основу резултата целокупног поступка, утврдити да ли се на основу овако утвђеног чињеничног стања може донети коначна одлука у предметној управној ствари или је доказни поступак потребно допунити.