RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Блиц" - мини-хидроелектрана "Звонце"

Поштовани, да ли је тачно да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поништило дозволу за малу хидроелектрану "Звонце" у Ракити, инвеститора Горана Белића?

Ако је тачно, молио бих вас да ми доставите информацију када је донето решење, који је орган Министарства донео то решење о поништају дозволе, због чега је дозвола поништена као и електронску копију решења. Ако је такво решење донето, да ли постоји рок за жалбу, колики је и да ли се инвеститор жалио? Ако је такво решење донето, шта то значи у пракси? Да ли ће инвеститор морати да уклони изграђени објекат МХЕ или поједине његове делове, или ће уклањање бити наложено преко треће стране о трошку инвеститора?


Поступак је још увек у току.
У Министарству је, пред надлежним другостепеним органом, по укидању ванредног стања, одржана јавна расправа 22. 5. 2020. године. По одржаној расправи, додатно је тражено изјашњење Завода за заштиту природе, јер иако уредно позвани, нису се одазвали на позив за јавну расправу. Kако се ради о управном поступку по уложеном ванредном правном средству, потребно је на поуздан начин утврдити све одлучне чињенице и омогућити свим учесницима у поступку да се изјасне пре доношење одлуке.
По добијању изјашњења Завода, биће припремљен Нацрт решења. По доношењу, то решење је коначно и странке немају право жалбе, али могу повести спор пред Управним судом.