RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Курир" - Савски насип и нелегални објекти

Шта је Министарство конкретно предузело да се реши питање нелегално изграђених објеката на Савском насипу?
Колико нелегалних грађевинских објеката, а колико сплавова има на Савском насипу? Због чега сви објекти још увек нису срушени?
Да ли је инспекција Министарства излазила на терен овим поводом и шта је предузела?
Да ли је и колико пријава инспекција поднела против власника ових објеката ове и прошле године?
Шта је конкретно урађено са објектом који је у власништву Љубише Бухе Чумета, за који је инспекција утврдила да је изграђен још 2005.? Ко је уселио тај објекат?

Шта је конкретно урађено са кућама на Савском насипу које су у власништву Томислава и Радомира Николића, као и Милана Бачевића? Да ли је инспекција реаговала овим поводом, када и на који начин?

 

Поводом питања која сте упутили Mинистарству у вези са, како наводите, нелегалним објектима сплавовима на Савском насипу у Београду, указујемо да су надлежни органи Града Београда поступали и поступају у поступцима који су у вези са постављеним питањима.

 

Одредбама Закона о планирању и изградњи, поред осталог, уређене су надлежности за издавање грађевинских дозвола, вршење инспекцијског надзора и озакоњења објеката. У конскретном случају, а како се ради о бесправно изграђеним објектима за које су Секретаријату за послове озакоњења Градске управе Града Београда подношени и захтеви за озакоњење, потребно је да се за све информације обратите надлежним органима за инспекцијски надзор и послове озакоњења Града Београда.

 

Tоком јуна 2019. године, на основу налога урбанистичке и грађевинске инспекције овог министарства, у вези са поступањима по предметним питањима, Секретаријат за инспекцијски надзор Градске управе Града Београда доставио је обавештење у којем наводи да је бесправна градња на овом подручју у већем обиму започела 2008. године, као и да су вршени инспекцијски надзори и предузимане мере од стране грађевинске инспекције ГО Нови Београд до новембра 2018. године, а након новембра наведене године инспекцијске надзоре вршила је грађевинска инспекција Секретаријата за инспекцијке послове Градске управе Града Београда. Такође, републички грађевински инспектори овог министарства су 2016. године извршили са грађевинским инспекторима Града Београда обилазак терена дуж савског насипа, на територији Градских општина Нови Београд и Сурчин, са циљем утврђивања стања по питању бесправно изграђених објеката. Како су поднети захтеви за озакоњење објеката, решења о рушењу објекта донета од стране надлежних грађевинских инспектора на основу пописа и евиденције незаконито изграђених објеката, извршавају се тек након коначности решења којима се одбијају или одбацују захтеви за озакоњење. Информације о броју пописаних објеката, донетих решења, извршених рушења и уклањања објеката, поднетих пријава против бесправних градитеља, као и поступака озакоњења можете добити од надлежних секретаријата Градске управе Града Београда који воде предметне поступке.

 

По питању, како сте навели, сплавова, уз леву обалу  реке Саве  на подручју Градске општине Нови Београд има  65 плутајућих објеката намењених за привредне сврхе и око 200 плутајућих објеката намењених за рекреацију. Дозволу за постављање плутајућих објеката издаје Секретаријат за привреду Градске управе Града Београда. Инспекција безбедности пловидбе овог министарства је током 2019. и 2020. године на овом потезу извршила 60 инспекцијска надзора из своје надлежности, на основу којих је налагала  мере за отклањање неправилности и незаконитости у раду надзираних субјеката као и мере забране обављања делатности и вршења активности. Током 2019. и 2020. године поднето је 20 прекршајних пријава и две пријаве за привредни преступ против власника плутајућих објеката. Како Град Београд уређује и обезбеђује услове и начин постављања плутајућих објеката и привезишта за чамце, укључујући издавање одобрења за њихово постављање, као и да врши надзор над коришћењем места за постављање плутајућих објеката и привезишта за чамце, за све информације је потребно да се обратите Граду Београду који је донео план и Одлуку о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији Града Београда.