RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Српски телеграф" - бесправно градилиште у Крунској 79

Да ли је тачно да сте укинули одлуку градске инспекције о затварању градилишта "у Kрунској улици 79 чији је инвеститор Смиља Радановић, власница фирме "М трговина 123 д. о. о"?

 

Пре свега, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући у другостепеном поступку, по жалби жалиоца "М трговина 123 д. о. о.", није укинуло одлуку о затварању градилишта, већ је поништило решење Градске управе Града Београда, Секретаријата за инспекцијске послове, Сектор за грађевинску и урбанистичку инспекцију.

Такође, истичемо да су поништајем решења списи предмета враћени градском органу на поновни поступак и одлучивање. У поновном поступку Градски секретаријат је дужан да поступи по примедбама изнетим у решењу Министарства.


По ком основу сте укинули забрану градње, с обзиром на то да је против инвеститора Смиље Радановић поднета кривична пријава Првом основном јавном тужилаштву у Београду због градње без грађевинске дозволе?

 

Решење Градског секретаријата за инспекцијске послове је поништено јер у првостепеном поступку није правилно и потпуно утврђено чињенично стање. Из списа предмета и решења грађевинског инспектора не види се да ли се ради о више објеката на парцели или о једном објекту са више стамбених јединица. Чињенице које се наводе у решењу првостепеног органа су противречне. Једном се говори о једној парцели, а други пут о две парцеле. Такође је нејасно које спратности је објекат јер се различито наводе подаци о спратности.


Да ли су процедуралне грешке довољан разлог за укидање забране градње, с обзиром на то да се овај објекат гради без дозволе?

 

Није реч о процедуралним грешкама, како наводите, већ је решење поништено због погрешно и непотпуно утврђених чињеница, што је разлог за поништај решења.

То што се води кривични поступак због бесправне градње је неспорно. Kривични поступак је независан од управног поступка који се води пред Министарством. Поништајем решења се само на законит начин утврђују чињенице у поновном поступку.

У поновном поступку надлежни првостепени орган има обавезу да на поуздан начин утврди све чињенице од утицаја на решавање ове управне ствари, а на које је Министарство указало у свом решењу.

Бесправна градња је кривично дело од 2002. године и ту нема уступака, јер је као неспорна чињеница утврђено да инвеститор радове изводи без грађевинске дозволе, али је потребно допунити поступак да би се могло утврдити о ком објекту је реч и на којој катастарској парцели се бесправно гради.

Kао и увек, Министарство не тражи ни мање ни више осим онога што је прописано позитивним прописима. Још једном напомињемо да је решење грађевинског инспектора извршно даном уручења, те да је могло бити и извршено, без чекања на одлуку другостепеног органа.