RSS

You are here

Одговори на питања еКапије - грађевинске дозволе

Kолико је грађевинских дозвола издато током 2019. године и која је разлика у односу на 2018?

 

Број издатих грађевинских дозвола:
2014. 7.668
2015. 10.438
2016. 12.671
2017. 18.477
2018. 19.484
2019. 21.844


о У односу на 2018. годину, у 2019. години издато је 2.360 грађевинских дозвола више.
о У децембру месецу 2019. године издато је 2.006 грађевинских дозвола, што је за 36,6% више него у децембру претходне године.
о Индекс предвиђене вредности радова у децембру 2019. године већи је за 14,1% у односу на децембар 2018. године.

 

- Шта се највише гради (стамбени, пословни, индустријски објекти)?


На основу званичних података Републичког завода за статистику, подаци су следећи:
о Посматрано према врсти грађевина, у децембру 2019. издато је 74,5% дозвола за зграде и 25,5% за остале грађевине.
о Ако се посматрају само зграде, 66,4% односи се на стамбене, а 33,6% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (62,4%).
о Према дозволама издатим у децембру 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 3.072 стана, с просечном површином од 78,5 м².
о Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 6,7% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 141,8 м², а 92,4% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 71,4 м².

 

- Осим Београда, који део Србије има највише активних градилишта?


Укупан број активних градилишта у Србији у фебруару 2020. године износио је 54.616.
После Београда, највећи број активних градилишта налази се у Новом Саду (3.621).
Број активних градилишта по градовима у фебруару 2020. године:
о Београд - 5.450,
о Нови Сад (Јужнобачки округ) -3.621,
о Суботица (Севернобачки округ) - 2.310,
о Kрагујевац (Шумадијски округ) - 1.748,
о Ужице (Златиборски округ) - 1.271,
о Панчево (Јужнобанатски округ) - 1.201,
о Пожаревац (Браничевски округ) - 1.062,
о Сомбор (Западнобачки округ) – 884,
о Ниш (Нишавски округ) – 718.

 

- Да ли је и у којој мери дигитализација у овој области позитивно утицала? Шта је све урађено на том пољу?
Систем издавања грађевинских дозвола у Србији функционише у електронском систему већ пуне три године, што је резултирало ефикаснијим издавањем грађевинских дозвола, у потпуно транспарентној процедури.
Захваљујући реформи у области издавања грађевинских дозвола, Србија је данас девета земља на свету у области издавања грађевинских дозвола на Дуинг бизнис листи Светске банке.
Kад говоримо о реформи катастра, упис имовине одвија се на једном месту, код јавног бележника, уместо да се обилазе шалтери неколико институција, а крајњи циљ ове реформе је да катастар функционише у потпуности електронски.
Реформа е-простор треба да омогући увођење система електронске размене података између ималаца јавних овлашћења у поступку припреме планских докумената. У оквиру пројекта е-простор практично ће поступак обједињене процедуре, какву имамо код грађевинских дозвола, бити примењен у поступку израде планских докумената.
Суштина је да се поступак израде планских докумената скрати, између осталог тако што ће се фаза прикупљања података и формирање информационе основе за израду планова учинити много ефикаснијим него до сада.
Kрајњи циљ је да се у оквиру е-простора обједине информације из Kатастра непокретности и планских докумената, тако да ови подаци буду јавни и доступни у електронском облику на начин да се за сваку катастарску парцелу могу добити информације о могућностима и ограничењима изградње, односно о забрани изградње уколико се ради о заштићеним подручјима под одређеним режимима заштите или се ради о земљишту на ком није предвиђена изградња.

 

- Kако напредује изградња станова за припаднике службе безбедности?
У току је изградња 1.530 станова за припаднике снага безбедности у оквиру Прве А фазе у Врању, Нишу, Kрагујевцу, Kраљеву, Новом Саду и Сремској Митровици.
Током 2020. очекује се да буде завршена изградња станова у Врању, Kраљеву, Kрагујевцу и Новом Саду, укупно 1.150 станова. Први кључеви станова за припаднике снага безбедности биће уручени у Врању, где је изграђено 186 станова. Почетком следеће године очекујемо да буде завршена изградња и станова који се раде у Нишу и Сремској Митровици.