RSS

You are here

Одговори на питања магазина "Бизнис и финансије" - коришћење пепела у грађевинској индустрији

Пре пет година је донета Уредба о коришћењу пепела у грађевинске сврхе и цементној индустрији. Kакви су резултати те уредбе, односно у којој мери се користи пепео који је нузпродукт у производњи електричне енергије у великим инфраструктурним пројектима на којима држава ради и где је пепео могуће користити?

ЕПС је донирао 3.600 тона пепела за изградњу ауто-пута Београд-Чачак. Да ли је тај пепео искоришћен у изградњи тог ауто-пута?

 

Уговором о донацији сувог летећег пепела, закљученим између ЈП „Електропривреда Србије", огранак ТЕНТ Обреновац, и МГСИ-а од 1. 5. 2017. и анексом уговора од 11. 5. 2018. дефинисана је количина од 3.630 тона сувог летећег пепела за потребе извођења радове на изградњи девијације 1, ауто-пута Е-763 деоница Обреновац-Уб, у складу са „Пројектом за извођење Привремене девијације државног пута IIA-148 (бивши R-201) са државним путем IB-26 (бивши М-19)“ урађеним од стране Института за путеве из маја 2017. године.

Извођач радова је за потребе извођења радова извршио израду претходне мешавине цементом стабилизованог пепела из ТЕНТ-а Б, у свему према пројектној документацији и добио резултате двеју акредитованих лабораторија Института за путеве и ИМС-а.

Резултати акредитованих лабораторија показали су да се вредности притисне чврстоће цементно стабилизовано пепела са додатком 7% цемента крећу у распону од 0,827 до 0,952 MPa. На основу добијених лабораторијских извештаја Надзор и Извођач су закључили да се захтевани модул деформабилности Ev2=45 Mpa, на основу кога је извршен прорачун коловозне конструкције, а који се може постићи са вредношћу притисне чврстоће од 1.5 Mpa, не може остварити ни са процентом од 7% цемента у мешавини.

Имајући у виду чињеницу да Извођач услед немогућности испуњења критеријума захтеваних техничким спецификацијама за изградњу насипа од електрофилтерског пепела није био у могућности да изведе радове у складу са достављеним динамичким планом, што представља основу за испостављање одштетног захтева према Послодавцу, одлучено је да се уместо израде насипа од електрофилтерског пепела исти изведе од песковитог материјала.

Наведено је разлог реализације количине од 2% у односу на уговор о донацији између ЈП "Електропривреда Србиј"е, огранак ТЕНТ и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

У приложеним техничким условима за изградњу насипа од цементно стабилизованог електрофилтерског пепела наведено је:

- Тачка 1.1. став 4: Са становишта употребљивости летећег пепела као стабилизованог летећег пепела важан је пре свега садржај слободног креча (цемента), који утиче на његово неговање и отврдњавање.

- Тачка 2.4: Уколико се смеша стабилизованог летећег пепела припрема мешањем појединих састојака директно на градилишту, дозира се везиво на слој летећег пепела из цистерне, меша се са фрезом за мешање земље, шкропи колима за поливање и одмах се стврдне. Уобичајена количина везива (креч, цемент) јесте 2 – 4%.

- Тачка 4.2: Стабилизовани летећи пепео у активној зони мора показати класу чврстоће на притисак Rc class = C1.5/2 (чврстоћа на притисак мин. 1.5-2.0 МPа). Начин класификације чврстоће на притисак по класама је прописан стандардом СРПС ЕН 14227.