RSS

You are here

Одговори на питања Танјуга - инспекција

 За колико стамбених, комерцијалних и других објеката у надлежности Републичке грађевинске инспекције је у 2019. години на територији Србије издато решења о уклањању?


У 2019.години Републичка грађевинска инспекција донела је 77 решења о уклањању бесправно саграђених објеката и делова објеката.


Kолико објеката се налази на територији Београда? (молимо вас за податке по општинама)


На територији града Београда донето је једно решење о уклањању објекта (општина Чукарица). Такође, донета су решења којима је наложена обустава радова и враћање у првобитно стање на шест објекта.


На колико објеката се у 2019. приступило уклањању?


У 2019. години је извршено уклањање бесправно изведених радова од стране извршеника, односно инвеститор је сам спровео извршење решења о уклањању једног објекта и један извршеник је започео уклањање објекта које је прекинуто због неповољних временских услова. Програмом уклањања објеката је планирано уклањање објеката у 2020. години извршењем преко привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, у складу са законом, на терет извршеника, односно трошкови извршења инспекцијског решења биће на терет буџета до наплате од извршеника.


На колико предмета Републичка инспекција тренутно ради када су у питању предмети који се тичу уклањања нелегалних објеката?


Тренутно је у току 35 поступака у вези са уклањањем објеката.


Kолико новца у буџету је издвојено за ову годину за уклањање нелегалних објеката у Србији?


Обезбеђена су средства у буџету за уклањање објеката у висини од 190.000.000 динара.