RSS

You are here

Одговори на питања "Вечерњих новости" - инспекцијска контрола друмског превоза

 Одговори на питања се искључиво односе на поступања републичке инспекције за друмски саобраћај.

 

У обављању линијског, посебног линијског и ванлинијског превоза у домаћем превозу, лимо сервиса и превоза за сопствене потребе лица у домаћем превозу, који отпочиње и који се завршава на територији аутономне покрајине, као и у прегледу аутобуске станице и аутобуског стајалишта који се налазе на територији аутономне покрајине и у прегледу документације пружаоца станичних услуга у вези са обављањем делатности пружања станичних услуга, послове инспекцијског надзора врши аутономна покрајина.

У обављању такси превоза, лимо сервиса, домаћег превоза који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе, као и локалног превоза који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе, послове инспекцијког надзора врши градска, односно општинска управа.

 

  1. Колико контрола је обављено током прошле године, а колико од почетка ове године?

У 2019. години републички инспектори за друмски саобраћај су извршили 8.558 инспекцијских надзора (7.827 редовних и 731 ванредни), 37 контрола инспуњености услова аутобуских станица за издавање лиценце и  85 контрола међународних линија између Републике Србије и Швајцарске, Немачке, Аустрије, Италије, Француске, Грчке. Од почетка 2020. године, закључно са априлом, инспектори су извршили укупно 1.606 инспекцијских надзора (1.363 редовних и 243 ванредна), 14 контрола међународних линија између Републике Србије и Швајцарске, Немачке, Аустрије, Италије, Француске.

 

  1. Колико је казни написано и на који начин се кажњавају такви прекршаји?

У 2019. години привремено је искључено из саобраћаја 276 возила, издата 1.674 прекршајна налога и наплаћено 29.265.000,00 РСД, поднето 125 захтева за покретање прекршајних поступака и пријава за привредни преступ, поднет 91 захтев за брисање редова вожње, а када је у питању међународни превоз путника привремено је одузето 39 дозвола.

У 2020. години, закључно са крајем априла, привремено је искључено из саобраћаја 65 возила, издата 279 прекршајна налога и наплаћено 4.785.000,00 РСД, поднето 35 захтева за покретање прекршајних поступака и пријава за привредни преступ, поднето 20 захтева за брисање редова вожње, а када је у питању међународни превоз путника, привремено је одузето пет дозвола.

 

  1. Колико има инспектора који контролишу ову област?

У току 2019. године инспекцијске надзоре је вршило 12 републичких инспектора за друмски саобраћај, али треба имати у виду да је у овој години планирано значајно повећање капацитета инспекције. Поред тога што је до сада повећан број инспектора на 15 извршилаца планирано је до краја године ново запошљавање још 28 инспектора.

 

  1. На којим линијама, односно у којим градовима, је највећи проблем са "дивљим" превозницима?

Приликом вршења инспекцијског надзора на целој територији Републике Србије, граничним и административним прелазима највећи број нерегистрованих субјеката сакционисан је на подручју Јужнобанатског, Рашког и Златиборског управног округа.

 

  1. Који су разлози за процват нелегалног превоза и зашто је тешко искоренити га?

Појачане су активноста на сузбијању сиве економије и стварању повољнијег амбијента за пословање привредних субјеката који послују у складу са законским прописима, а резултати који су наведени потврђују опредељење овог министарства у бескомпромисној борби против сиве економије. Успоставља се партнерски однос између инспекција и привредника, а све у циљу да би привредници пословали одрживо, у складу са прописима. На отвореној седници Радне групе за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком саобраћају, која је одржана у мају прошле године, наше инспекције су са привредницима разговарале о сузбијању сиве економије. У оквиру дискусије, више од 30 представника привреде изнело је своје проблеме у вези са нелојалном конкуренцијом и сивом економијом. Општи утисак је да привредници немају негативан став о инспекцијама. Велики број привредника их види као предуслов за законито пословање. Доста је већи број оних који у инспекцијама препознају помоћ и сараднике у пословању. Све наведено указује да се мења однос између инспекција и субјеката, као и да тај однос постаје партнерски, а све у циљу да би субјекат пословао одрживо у складу са прописима.