RSS

You are here

Одговори на питања "Вечерњих новости" - сплавови "Цунами хаус" без дозволе

1. Да ли су тачни наводи у појединим медијима да чак 10 од 11 сплавова "Цунами хаус" на Сави нема никакву дозволу, самим тим ни извршене техничке прегледе?


Према подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, једини сплав који има извршен технички преглед је "Цунами" који носи регистарску ознаку БГ-П-665Б, а чија регистрација истиче 26. 9. 2020. За све остале сплавове или није уопште започет поступак техничке контроле или је исти започет али никада нису отклоњењи технички недостаци, због чега сплавовима нису издата Сведочанства о способности за плутање.

2. Уколико је истина да немају дозволу, њима није забрањено да раде, па они и даље примају госте и организују журке. Да ли ће и на који начин републичка инспекција извршити контролу и санкционисати одговорне особе?


Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је предузело све потребне мере и радње за које је законом овлашћено против власника и корисника ових сплавова. У том смислу, инспекција МГСИ изрекла је мере забране коришћења тих објеката, које је власник више пута прекршио, због чега му је изречено пет захтева за вођење прекршајних поступака.
Предметни сплавови такође немају решења којима се дозвољава њихово постављање на делу обале, које издаје надлежни градски секртетаријат, због чега им је надлежна градска инспекција наложила уклањање, које до данас није спроведено.

3. Kакве казне су предвиђене за овај прекршај?


Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама прописане су казне у распону од 200.000 до 2.000.000 динара за правно лице, односно од 10.000 до 100.000 динара за одговорно физичко лице.

 

4. На који начин ови сплавови без дозволе угрожавају безбедност посетилаца?


Сплавови који немају Сведочанство о способности за плутање нису прошли технички преглед током ког се утврђује да су ти сплавови изграђени у складу са прописаним стандардима, што значи да није утврђено да су безбедни за коришћење.
Надаље, постављањем сплавова супротно прописаном захтеву да морају да буду удаљени 15 метара један од другог, додатно се угрожава безбедност људи и имовине, што се најбоље могло видети у јануару ове године када је дошло до пожара на једном од "Цунами" сплавова који се врло брзо проширио на још два сплава који су били на свега један метар удаљени један од другог.
Kоначно, постављање сплавова у непосредној близини рени бунара, на водозахватима и водоизвориштима, нелегалним пробијањем обалоутврда ради прикључења на комуналну инфраструктуру, наноси се штета и изазива опасност по здравље и безбедност великог броја грађана Београда.
Системско решење ових, али и свих других сплавова на територији града Београда, јесте доношење нове одлуке и плана постављања плутајућих објеката на територији грда Београда, који је у припреми и за које је ово министарство већ издало обавезујуће услове. МГСИ је до данас више пута у последњих пет година указивало граду Београду на потребу хитног доношења нове одлуке и плана, управо из разлога заштите безбедности људи и имовине.
Усвајањем и применом наведене одлуке и плана решиће се овај проблем који угрожава пре свега безбедност људи јер је неконтролисано нелегално прикључивање ових сплавова на примарну инфраструктуру озбиљне штете већ нанело одбрамбеним насипима на Новом Београду. Такође, ови сплавови угрожавају и право грађана Београда да слободно користе београдска шеталишта и имају несметан поглед на Kалемегдан, Музеј савремене уметности, Ушће, Дунав, Саву и све остале драгоцености Београда, што данас није могуће услед огромног броја сплавова који су привезани један за други (чиме се такође угрожава безбедност), а који су некада високи и преко 10 метара.
Предуслов за усвајање нове градске одлуке је усвајање закона о изменама и допунама Закона о водама, који је у скупштинској процедури. Надамо се да ће ово законско решење бити усвојено у најкраћем могућем року, већ на једном од првих заседања Народне скупштине, како би у синергији свих надлежних органа овај озбиљан вишедеценијски проблем био решен.