RSS

You are here

Одговори на питања "Вечерњих новости" - Закон о становању

 1. Да ли имате информацију у колико зграда у Београду је именована принудна управа?


Од укупно 22.619 стамбених заједница на територији града Београда у 1.072 су постављени принудни управници, што је око 4,74%.

2. Пошто је према Закону о становању предвиђено да уз именовање принудне управе иде и прекршајни налог, да ли је некој стамбеној заједници написан прекршајни налог због нерегистровања стамбене заједнице и да ли је написана казна? Уколико није, због чега?


Законом о становању и одржавању зграда, чланом 125. став 4. предвиђа се да комунални инспектор јединице локалне самоуправе издаје прекршајни налог стамбеној заједници која се није регистровала у складу са законом. Уједно указујемо на то да су изворне надлежности јединице локалне самоуправе прописане Законом о локалним самоуправа, а што је и комунална делатност. У оквиру ове области постоји и инспекцијски надзор, који такође представља изворну (а не поверену) надлежност локалне самоуправе и у смислу спровођења те надлежности, локална комунална инспекција обавља своју делатност у оквиру надлежних локалних, а не републичких органа управе. Стога републички инспектор за комуналне делатности није надлежан за надзор над радом комуналног инспектора јединице локалне самоуправе, већ над радом локалне самоуправе у оквирима своје надлежности, прописане Законом о становању и одржавању зграда и Законом о комуналним делатностима. У складу са чланом 123. закона, он је надлежан за контролу рада јединице локалне самоуправе у вези са спровођењем закона, у смислу да:

''1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију, да узима изјаве од одговорних лица код јединице локалне самоуправе, као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеничног стања и

2) захтева од јединице локалне самоуправе доставу података и обавештења у вези са спровођењем одредаба овог закона из своје надлежности, у одређеном року''.

Због тога одговор на ово питање би требало да тражите од локалних самоуправа, јер републички комунални инспектор не располаже подацима о броју прекршајних налога локалне комуналне инспекције за прекршаје стамбених заједница у вези са регистрацијом.

3. Kоји је најдужи период у ком зграда може да има принудну управу, пошто неке зграде по две године имају принудног управника?


Уколико стамбена заједница у законском року не именује лице које ће обављати функцију управника, јединица локалне самоуправе по пријави власника посебног дела у стамбеној згради или комуналног инспектора додељује професионалног управника у оквиру принудне управе. Јединица локалне самоуправе принудном управом додељује управника који води послове везане за одржавање и управљање, јер у супротном неодржавање стамбених зграда може довести до угрожавања јавног интереса. Требало би имати у виду да принудна управа није трајно решење већ привремено, професионални управник према члану 57. врши послове управљања све док стамбена заједница не донесе одлуку о избору управника или док не закључи уговор о професионалном управљању.