RSS

You are here

Програм јавне расправе о Нацрту закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију

 

                        На основу члана 41. ст. 1. и 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. пропис), на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

 

 

                        Одбор за привреду и финансије доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

                        1. Спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију.

 

                        2. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, који је саставни део овог закључка.

 

                        3. Јавна расправа о Нацрту закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, спровешће се од 11. октобра до 1. новембра 2019. године.

 

                        4. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

 

 

05 Број: 011-10107/2019-2

У Београду, 9. октобра 2019. године

 

 

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

 

 

 

Синиша Мали
 

 

 

 

4100119.158/1

                        На основу члана 41. ст. 1. и 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. пропис),

                       

                        Одбор за привреду и финансије одређује

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О
НАЦРТУ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И ПОСЕБНИМ

ПОСТУПЦИМА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ И

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИНИЈСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ОД

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

 

                        1. У поступку припреме Нацрта закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.

 

                        2. Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 11. октобра до 1. новембра 2019. године.

                        Учесници у јавној расправи су представници: државних органа, привредних субјекта, јавних служби, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности, као и професори и академици и други научни радници и друге заинтересоване стране.

 

                        3. Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

                        Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, путем електронске поште на e-mail: sednice.vlade@mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију”, 11000 Београд, улица Немањина 22-26.

 

                        4. Јавну расправу о Нацрту закона организоваће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у форми презентације и дискусије која ће се одржати у:

 

                        1) Суботици - 11. октобра 2019. године, у термину од 12:00 до 13:00 часова у просторијама Велике већнице скупштине града Суботице, улица Трг слободе 1;

                        2) Крагујевцу - 16. октобра 2019. године, у термину од 12:00 до 13:00 часова у Великој сали Скупштине града Крагујевца, Трг Слободе 3;

3) Нишу - 25. октобра 2019. године, у термину од 12:00 до 13:00 - часова у Великој сали Скупштине града Ниша, улица Николе Пашића 24;

4) Београду - 28. октобра 2019. године, у термину од 12:00 до 13:00 часова, у просторијама Сталне конференције градова и општина, 8. спрат, улица Македонска 22 и

                        5) Новом Саду - 1. новембра 2019. године, у термину од 10:00 до 12:00 часова у просторијама Скупштине града Новог Сада, у Плавој сали (1. спрат), улица Жарка Зрењанина 2.

 

                        5. По окончању јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона.

 

                        6. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и порталу е-управе.

 

 

 

05 Број: 011-10107/2019-2

У Београду, 9. октобра 2019. године

 

 

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

 

 

 

Синиша Мали