RSS

You are here

Усвојене измене и допуне Закона о планирању и изградњи

Посланици Скупштине Србије усвојили су вечерас већином гласова Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, који ће омогућити да се грађевинска дозвола добије на једном шалтеру, за 28 дана.
 
Закон би у потпуности требало да почне да се примењује од 1. марта, до када ће локалне самоуправе у потпуности бити оспособљене за примену тог системског закона. Сва подзаконска акта за спровођење новог закона биће донета до 15. фебруара 2015. године, a у другој половини 2015. године биће успостављен и систем електронског издавања грађевинских дозвола.
 
Циљ измена закона је укидање великог броја процедура и такси за добијање грађевинске дозволе, унапређење привредног амбијента како би се привукао што већи број инвеститора, повећање учешћа грађевинарства у бруто домаћем производу (БДП) са садашњих четири на седам одсто у 2017, већи привредни раст и убрзавање многих инвестиција.
 
Држава ће преузети на себе прикупљање документације и разних потврда како инвеститори не би морали сами да прикупљају велики број сагласности од институција, предузећа и министарстава. Поступак прибављања документације за градњу ће се спроводити у обједињеној процедури, на једном месту, од издавања локацијских услова до издавања употребне дозволе.
 
Законом се уводи појам финансијер - лице које поред инвеститора има право у поступку. Инвеститор уз захтев прилаже идејно решење будућег пројекта. Употребна дозвола се издаје у року од пет дана и доставља се инвеститору и надлежном грађевинском инспектору.
 
Изменама Закона градови ће морати да имају главног градског урбанисту који ће координирати послове око градње. Укинут је концепт плана, а новина је и рани увид у планска документа.  Такође, министарство ће утврдити критеријуме и максимални износ до којег ће се плаћати допринос за уређење грађевинског земљишта кoји ће наплаћивати локалне самоуправе. Министарство ће утврдити и на колико рата ће моћи да се плати.
 
Утврђује се максимални износ доприноса - основица је просечна цена квадрата стана у новоградњи, а највиша стопа је 15 одсто. Локална самоуправа утврђује коефицијент према зонама и намени објеката тако да распон не може бити већ од један према шест. 
 
Измене закона предивиђају да ће сви који су током приватизације стекли право коришћења на грађевинском земљишту моћи да граде, што до сада нису могли. Закон не регулише питање конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, већ ће оно бити регулисано посебним законом, који ће бити донет следеће године.