RSS

You are here

УРЕДБА О СТАНДАРДИМА И НОРМАТИВИМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ И УСЛОВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ