RSS

You are here

Др Милоје Обрадовић

Од 9.јануара 2020. године решењем Владе Републике Србије постављен на место државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

РАДНО ИСКУСТВО
    
2014–2019. године
Назив послодавца:        Република Србија, Комисија за заштиту конкуренције
Позиција:        Председник Комисије за заштиту конкуренције
Главне активности и задужења:        Заступање, представљање, управљање и руковођење

2006. година и даље
Назив послодавца:        Министарство правде – Решење о именовању судских вештака
Позиција:        Судски вештак економско-финансијске области
Главне активности и задужења:        Стручне активности чијим се обављањем, уз коришћење научних и других достигнућа из области економије, суду или другом органу који води поступак пружају потребна стручна знања која се користе приликом утврђивања, оцене или разјашњења правно релевантних чињеница
        
2014. година
Назив послодавца:        Град Београд, Градска управа
Позиција:        Помоћник секретара Секретеријата за саобраћај – Сектор за економске послове
Главне активности и задужења:        Финансијско управљање и руковођење
        
2012-2018. године
Назив послодавца:        Факултет за инжењерски менаџмент Београд
Позиција:        Професор на основним и мастер студијама
Главне активности и задужења:        Професор на предметима: Економија, Финансијски инжењеринг, Финансирање пројеката
        
2009-2014. године
Назив послодавца:        Јавно предузеће „Службени гласник“ Београд
Позиција:        Заменик директора до јануара 2013, интерни ревизор фебруар 2013. – јануар 2014.
Главне активности и задужења:        Управљање и руковођење

2007-2009. године
Назив послодавца:        Јавно предузеће „Службени гласник“ Београд
Позиција:       Директор финансијско-комерцијалних послова
Главне активности и задужења:        Управљање и руковођење финансијско-комерцијалним сектором
        
2006-2007. године
Назив послодавца:        Министарство просвете и спорта - Кабинет министра / Одељење интерне контроле
Позиција:        Начелник – главни контролор
Главне активности и задужења:        Финансијска контрола министарства, као и индиректних буџетских корисника
        
2005-2006. године
Назив послодавца:        Министарство просвете и спорта - Кабинет министра / Одељење интерне контроле
Позиција:        Начелник Одељења за интерну контролу
Главне активности и задужења:        Финансијска и интерна контрола министарства
        
2003-2005. године
Назив послодавца:        Министарство просвете и спорта – Сектор за финансијске послове
Позиција:        Руководилац Групе за интерну контролу
Главне активности и задужења:        Финансијска и интерна контрола министарства
        
2001-2003. године
Назив послодавца:        Министарство просвете и спорта – Секретаријат министарства
Позиција:        Финансијско материјални послови за ученички и студентски стандард
Главне активности и задужења:        Контрола установа Министарства просвете
        
2000-2001. године
Назив послодавца:        Министарство просвете – Сектор за ученички и студентски стандард
Позиција:        Руководилац Групе за кредитирање и стипендирање у ученичком стандарду
Главне активности и задужења:        Финансирање ученичких и студентских кредита и стипендија

1998-2000. године
Назив послодавца:        Министарство просвете – Сектор за ученички и студентски стандард
Позиција:        Руководилац Групе за финансијско материјалне послове у области ученичког и студентског стандарда
Главне активности и задужења:        Финансирање установа ученичког и студентског стандарда
        
1997-1998. године
Назив послодавца:        Министарство просвете – Сектор за ученички и студентски стандард
Позиција:        Стручно аналитички послови и послови финансирања у области основних облика студентског стандарда
Главне активности и задужења:        Аналитички послови и послови финансирања студентског стандарда
        
1995-1997. године
Назив послодавца:        Скупштина града Београда – Градска управа – Секретаријат за финансије и Секретаријат за социјалну и дечију заштиту
Позиција:        Стручни сарадник
Главне активности и задужења:        Финансирање установа социјалне и дечије заштите


ОБРАЗОВАЊЕ

2011. година
Назив установе за образовање:        Факултет за менаџмент, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
Стечена квалификација:        Доктор економских наука
Степен стручне спреме:        VIII

2009. година
Назив установе за образовање:        Факултету  за менаџмент, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
Стечена квалификација:        Магистар економских наука
Степен стручне спреме:        VII/2
        
1995. година
Назив установе за образовање:        Економски факултет, Универзитет у Београду
Стечена квалификација:        Дипломирани економиста
Степен стручне спреме:       VII/1


ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ
1.    Обрадовић Милоје, Милошевић, С., (2019), „Финансирање пројеката“, ЈП „Службени гласник“, ISBN 978-86-519-2396-1, Београд
2.    Обрадовић Милоје, (2012), „Људски потенцијал у процесу иновација привредних субјеката у Србији“, ЈП „Службени гласник“, ISBN 978-86-519-1333-7, Београд.


ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
1.    Обрадовић Милоје, Лончар, Д., Стојановић, Ф., Милошевић, С., (2019), „Разматрање јавног интереса у политици заштите конкуренције“, Економика предузећа, јануар-фебруар 2019, ISSN 0353-443X, UDK: 346.546.4(497.11), стр. 167-180.
2.    Обрадовић Милоје, Лончар, Д., Стојановић, Ф., Милошевић, С., (2018), „Право и економија злоупотребе доминантног положаја“, Економика предузећа, јануар-фебруар 2018, ISSN 0353-443X, UDK: 339.13.012.1 стр. 177-188.
3.    Обрадовић Милоје, Милошевић С., Драгић, И., (2018), “Ефекти антиконкурентских пословних пракси компанија на развојне перспективе привреде”, Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, Економски факултет, Универзитет у Крагујевцу, ISBN број: 978-86-6091-079-2, pp. 197-208.
4.    Обрадовић Милоје, Милошевић С. (2018), „The Role of Competition Policy in Mitigation Risks Associated with Data-driven Economy”, Conference Proceedings - “Economy in Transformed Security Environment”, ISBN 978-86-900480-0-7, стр. 51-60.
5.    Аничић, Д, Обрадовић Милоје, Вукотић, С. (2018), „Impact of Economic Policy on the Management of Competitiveness of the Agriculture Sector in Serbia”, Economics of Agriculture, ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, 1-3/2018, стр. 187-200.
6.    Обрадовић Милоје, (2018), „Банкарски сектор у Србији 2017. у есенцијалним цртама“, Revizor, ISSN 1450-7005, UDK: 336.71(497.11)“2017“, број 82/2018, стр. 21-30.
7.    Обрадовић Милоје, Милошевић С., (2017), „Политика заштите конкуренције као покретач економског раста и развоја у Републици Србији“, Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, Економски факултет, Универзитет у Крагујевцу, ISBN број: 978-86-6091-072-3, pp. 141-154.
8.    Обрадовић Милоје, Лончар Д., Милошевић С., (2017), „Улога Комисије за заштиту конкуренције у економским и регулаторним реформама: Актуелни трендови и будући изазови“, Структурне реформе и улога регулаторних тела у Србији, Економски факултет у Београду, стр. 199-214, ISBN: 978-86-403-1525-8.
9.    Обрадовић Милоје, (2017), „The Main Goals of the Commission for Protection of Competition Concerning the New Competition Law in Serbia”, Focus on Competition 2017, Karanović & Nikolić OAD, Belgrade, Serbia, ISSN 1820-5399.
10.    Обрадовић Милоје, Милошевић С., Драгић И., (2017), „Конкуренција у функцији подстицања иновација“, Зборник радова са V међународне конференције рад и стваралаштво у 21. веку, Европски универзитет, Брчко, Босна и Херцеговина, ISBN број: 978-99955-99-27-0, стр. 256-374.
11.    Обрадовић Милоје, (2016), „A Word with the Enforcers: Interview with the Head of the Serbian Competition Commission“, Focus on Competition, Karanovic/Nikolic, ISSN број: 1820-5380, стр. 63-66.
12.    Обрадовић Милоје, (2015),  „A Word with the Enforcers: Interview with the Head of the Serbian Competition Commission", Fokus on Competition, Karanovic/Nikolic, ISSN 1820-5380 (EN), ISSN 1820-5399 (SR), стр. 82-86.
13.    Његомир, В., Тепавац, Р., Обрадовић Милоје, (2014), „Agricultural Insurance under the Solvency II Directive“, Economics of Agriculture, ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, 3/2014, стр. 587-602.
14.    Михаиловић, Б., Бирманчевић, Б., Обрадовић Милоје, (2014),  „The Selection Factors of Consultants in Serbian Agro-sector“, Economics of Agriculture, ISSN 0352-3462, UDC 368.5.:323.333, 1/2014, стр. 149-162.
15.    Обрадовић Милоје, (2014), „Корупција у јавном сектору и управљачке контроле као одговор“, Други међународни научни скуп „Право и изазови двадесет првог вијека“ на тему Корупција, Европски универзитет Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, ISBN 978-99955-806-0-5, COBISS.RS-ID 41846000, UDK 343.352:355.02, (2014), стр. 322-332.
16.    Обрадовић Милоје, (2014), „Преваре одржавају свој поразни учинак“, IEF Revizor, ISSN 1450-7005, UDK: 343.53:658.14/.17; 657.632, број 68/2014.
17.    Обрадовић Милоје, (2014) „Интерна контрола – управљачки контролни систем у јавном сектору“, IEF Revizor, ISSN 1450-7005, UDK: 336.146; 657.631.6, број 66/2014.
18.    Обрадовић Милоје, Ћеха, М., (2014), „Корпоративна одговорност, пословно понашање и утицај на пословни успех“, IEF Revizor, ISSN 1450-7005, UDK: 005.35:334.72.021; 005.336.1, број 65/2014.
19.    Цветковић, М. Д., Обрадовић Милоје, (2012), „Економски аспекти прања новца и проблем његове квантификације“, Култура Полис, часопис за неговање демократске политичке културе, ISSN 1820-4589, UDK: 336.7:330, број 18/2012.
20.    Николић, А., Тепавац, Р., Обрадовић Милоје, (2011), „Основне претпоставке динамичнијег развоја тржишта осигурања у Србији“, IEF Revizor, ISSN 1450-7005, UDK: 368:339.13(497.11);005.334:368, број 57/2011.
21.    Обрадовић Милоје, (2011), „Како до ефектне интерне контроле у јавном сектору?“, IEF Revizor, ISSN 1450-7005, UDK: 657.635; 005.511:334.724, број 55/2011.
22.    Обрадовић Милоје, Тепавац, Р., (2011), „Нови приступи реформи буџетских система“, IEF Revizor, ISSN 1450-7005, UDK: 336.144.31, број 54/2011.
23.    Обрадовић Милоје, (2011), „Буџет и управљање јавним расходима“, IEF Revizor, ISSN 1450-7005, UDK: 336.14, број 53/2011.
24.    Обрадовић Милоје, (2010), „Финансијско управљање у јавном сектору“, IEF Revizor, ISSN 1450-7005, UDK: 005.334:657.6, број 50/2010.
25.    Обрадовић Милоје, (2004), „Интерна контрола“, Финансирање образовања, финансијско извештавање, евиденција имовине и интерна контрола, Економика трансформације – часопис за економска питања привреде друштва у транзицији, ISSN 1450-65-56, UDC 338.2, број 6, година VII, Београд.


ЛИЧНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА
Пројекти, признања и сертификати        
1.    ИПА пројекат ЕУ, „Даљи развој заштите конкуренције у Републици Србији“, твининг партнер италијанско тело за заштиту конкуренције, (почетак јануар 2019 – предвиђено трајање две године);
2.    Пројекат Европске банке за обнову и развој – ЕБРД, „Изградња капацитета за Комисију за заштиту конкуренције Републике Србије“, (почетак јун 2018 – предвиђено трајање две године);
3.    Пројекат Амбасаде Краљевине Норвешке, „Повећање економског раста кроз подршку промоцији политике заштите конкуренције у Републици Србији“, (почетак март 2018 – предвиђено трајање две године);
4.    Пројекат Светске банке, „Унапређења пословног окружења у Републици Србији“, Споразум о сарадњи потписан између Владе Републике Србије и Међународне финансијске корпорације као чланице групације светске банке. Споразум потписан у фебруару 2018. године и предвиђено је да пројекат траје 18 месеци;
5.    Пројекат ЕУ „Јачање институционалних Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије“ (Strengthening the institutional capacity of the Commission for Protection of Competition (CPC) in Republic of Serbia), (2012-2015);
6.    „Имплементација јавне, интерне финансијске контроле и ревизије у Републици Србији“ - EAR Project n. 02/SER01/006, „Implementation of PIFC and Internal Audit in the Ministry of Finance and Economy“, PIFC Training and Raise Awereness Programme. Пројекат је био под покровитељством ЕУ и ЕАР, а стручни консултант и носилац је „SOFRECO“, (2003-2006);
7.    „Имплементација финансијског управљања и интерне ревизије у Републици Србији“ – PIFC/IA Phase 2 - An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction, Basic Internal Audit Training Workshop. Пројекат је био под покровитељством ЕУ и ЕАР, а стручни консултант и носилац је „ERNST&YOUNG“ (2007);
8.    „Имплементација финансијског управљања и интерне ревизије у Републици Србији“ – PIFC/IA Phase 2 - An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction, Financial Management Control Basic Training Workshop. Пројекат је био под покровитељством ЕУ и ЕАР, а стручни консултант и носилац је „ERNST&YOUNG“ (2007);
9.    Сертификат Европске уније и ЕАР о завршеној обуци јавне интерне финансијске контроле и ревизије у Србији у периоду децембар 2003. - март 2004. године;
10.    Сертификат Европске уније и ЕАР о завршеној обуци интерне ревизије у периоду мај-јун 2007. године;
11.    Сертификат Европске уније и ЕАР о завршеној обуци финансијско управљање и контрола у периоду септембар-октобар 2007. године;
12.    Диплома ОЕБС-а и Управе за јавне набавке о завршеном Семинару о јавним набавкама – Модул 3 (виши): Јавне набавке мале вредности и заштита права у јавним набавкама у Републици Србији у периоду фебруар-март 2007. године;
13.    Потврда Факултета Информационих технологија у Београду о завршеном курсу „Стратешки менаџмент“, 2008. година;
14.    Сертификат Информативно пословног центра о успешно завршеном курсу-семинару на тему „Обука за самостално обављање рачуноводствених послова за кориснике буџетских средстава“, 2007. година;
15.    Студијска посета Влади Француске под покровитељством Европске уније и ЕАР о јавној интерној финансијској контроли Владе Француске у периоду новембар 2003. године;
16.    Уверење CET-а (Computer Equipment and Trade) о успешно савладаном курсу Windows XP, Word 2007, Excel 2007, Internet, у Београду, новембар 2010. године.
17.    Предавач на бројним семинарима за директне и индиректне буџетске кориснике, јавна предузећа, локалну самоуправу и друго, на теме из области интерне контроле, интерне ревизије, финансијског управљања, јавних набавки и друго;


Други језици        Руски језик, енглески језик

Комуникационе вештине и јавни наступ        
Велики број јавних наступа како на домаћим, тако и на међународним скуповима. Више интервјуа датих најтиражнијим штампаним медијима, гостовао на најгледанијим телевизијама са националном покривеношћу.  Забележено преко 400 објава у штампаним и електронским медијима, у којима се цитира  и афирмативно помиње  др Милоје Обрадовић у функцији председника Комисије за заштиту конкуренције.

Организационе вештине и компетенције        
Ефикасно управљање тимом, мотивационе способности, лидерство и друге вештине стечене кроз обављање следећих послова:
•    Председник, Комисија за заштиту конкуренције;
•    Помоћник секретара Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда;
•    Заменик директора, ЈП „Службени гласник“;
•    Начелник, Министарство просвете и спорта.


Ожењен, отац двоје деце.