RSS

You are here

Маја Матија Ристић

СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сертификовани предавач за законодавни процес – Влада Републике Србије, Служба за управљање кадровима

Специјалиста европског права – Правни факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију (Република Француска)

Дипломирани правник - Правни факултет Универзитета у Београду

 

 

септембар 2016 -                 

ВД секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

 

 

август 2012 - септембар 2016  

Самостални саветник - Министарство правде – Руководилац групе за нормативне послове у области правосудних професија, Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу, нормативни послови у области правосуђа

- У својству члана радне групе учестовала у изради Закона о прекршајима  и Закона о заштити података о личности;

- Израда нацрта закона и предлога подзаконских аката из области правосуђа;

- Давање стручних објашњења о законима и другим подзаконским актима у области правосуђа;

- Давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају друга министарства, други државни органи и посебне организације;

- Усаглашавање домаћих прописа из области правосуђа са прописима ЕУ;

 

 

март 2011 - август 2012      

Помоћник министра за нормативне послове, па секретар Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије

- Пружање помоћи министру у управљању кадровским и правним пословима;

- Израда уредби у области пољопривреде;

- Руковођење и управљање људским ресурсима;

- Руковођење и управљање поступцима јавних набавки;

- Праћење и спровођење уговора у вези с општим пословима и уговорима у области пољопривреде;

- Израда интерних процедура (директиве, инструкције)

 

 

фебруар 2009 - март 2011    

Секретар министарства - Министарство правде

-  Пружање помоћи министру у управљању кадровским, финансијским и  правним пословима и у усклађивању рада унутрашњих јединица министарства;

- Руковођење и управљање људским ресурсима;

- Руковођење и управљање поступцима јавних набавки;

- Руковођење и управљање финансијким пословима за раздео буџета Министарства правде;

- Праћење и спровођење уговора у вези с општим пословима из наделжности Министарства правде;

- Израда интерних процедура (директиве, инструкције).

Новембар 2008 - фебруар 2009.

Начелник Одељења за опште правне послове - Министарство кулутре

- руковођење радом одељења;

- кадровски послови;

- спровођење поступка закључења и спровођења уговора из надлежности Министарства културе.

 

 

2003 - 2007    

Самостални саветник на радном месту за нормативне послове и послове јавних набавки - Министарство културе

- У својству члана радне групе учестовала у изради Закона о култури и Закона о задужбинама и фондацијама;

- Израда нацрта закона и предлога подзаконских аката из области правосуђа;

- Давање стручних објашњења о законима и другим подзаконским актима у области правосуђа;

- Давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају друга министарства, други државни органи и посебне организације

- Спровођење јавних набавки у оквиру Националног инвестиционог плана за грађевинске радове на објектима културе

 

 

2002 - 2003

Шеф кабинета министра - Министарство културе и информисања

- руковођење радом кабинета

- послови који се тичу остваривања функције министра

- сарадња са службама протокола Владе и кабинетима других министарстава, са службама Народне скупштине и Владе

 

 

1998 - 2002   

Стручни сарадник - Савезни завод за интелектуалну својину

- послови регстрације жига

- заштита ауторских и сродних права

 

 

Стручна обука и едукација у вези са нормативном активношћу:    

 

- ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ

- ИЗРАДА ПРОПИСА

- АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА (АЕП)

- ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДАВАЧ ЗА ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС

Маја Матија Ристић

Секретар министарства
011/3616-521