RSS

You are here

Модернизација и реконструкцијa пруге Београд–Будимпешта, деоница Београд-Стара Пазова и Нoви Сад-Суботица–државна граница (Келебија)

Инвеститор: „Инфраструктура железнице Србије“ а. д,  Београд

 

Финансијер

Влада Републике Србије, Београд

 

Извођач

Kонзорцијум: JV "CHINA RAILWAY INTERNATIONAL Co, Ltd. "AND "CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY Ltd."

 

Пројектант

Саобраћајни институт ЦИП , Београд, у сарадњи са TSDI, Beijing

 

Опис пројекта

У склопу Пројекта модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе, у Р. Србији, модернизација постојећег и изградња другог колесека, без обустављања саобраћаја,  две деонице: Београд (станица Центар) - Стара Пазова 34.5 км и Нови Сад-државна граница (Келебија) 108,2 км,  укупно  142,7 км,  пруге за мешовити  путнички и теретни саобраћај, електификоване и способне за брзине до 200 км/ч без укрштања у нивоу са другим саобраћајницама.

Пројектовање, изградња и опремање пруге у складу са стандардима ЕУ, Закона о безбедности односно интероперабилности железничког система, која ће по свим карактеристикама задовољити услове и стандарде изградње и опремања пруга основних европских коридора  и интероперабилност (према прописима ТСИ) у Јединственој европској железничкој мрежи ТЕН-Т. За контрола усаглашености изведених радова са пописима који су дефинисани у ТСИ-има односно европским стандардима је ангажована независно тело – НоБо (Notification body).

 

Стратешки и правни основ

Меморандум  између Владе Републике Србије и Владе НР Кине о афирмацији Економског појаса и поморског пута свиле 21. века, Пекинг, 26. новембра 2015. године.

Смернице са састанка шефова влада иницијативе сарадње Кина-ЦИЕЗ (1+16) са састанака у Букурешту 2013, Београду 2014. и Пекингу 2015. године.

Меморандум о разумевању и сарадњи на Пројекту мађарско-српске железничке везе, између влада НР Кине, Р. Србије и Мађарске, Београд, 14. новембар 2014. године.

Споразум о техничкој и економској сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе  Народне Републике Кине.

Стратегија развоја железничког, друмског, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године.

Национална стратегија Србије за приступање Европској унији, Закона о безбедности железничког саобраћаја и интероперабилности.

 

Значај пројекта

Пројекат од изузетног стратешког значаја с обзиром на то да представља:

  • Део основне саобраћајне трасферзале Републике Србије  и директно повезује три од пет највећих градова  у Републици Србији.
  • Близу половине дужине Паневропског коридора  X б  Јединствене европске железничке мреже (TEN-T) на територији Републике Србије.
  • Значајан сегмент  јужног крака Поморског пута свиле 21. века који железничком везом спаја поморско-контејнерски центар НР Кине у Пиреју и лука Далеког истока, са земљама  Југоисточне, Централне и  Источне Европе.
  • Значајну деоницу Јединствене европске железничке мреже (TEN-T) ка Истанбулу као тачки повезиваља евроспке и азијске мреже Азијско-евопске експресне железничке линије.
  • Први трилатерални пројекат сарадње између Кине и ЦИЕС (1+16) у области саобраћајне инфраструктуре који је ушао у поступак реализације.

 

Статус пројекта

За деоницу Београд центар-Стара Пазова потписан је Комерцијални уговор у износу од 350.162.540,00 УСД. Потписан је Споразум о зајму са кинеском Export-Import банком у износу од 297.600.000,00 УСД. Споразум је ступио је на снагу децембра 2017. када је и Комерцијални уговор ступио на снагу. У јулу 208. године потписан је Анекс 1. Комерцијалног уговора.

Почетком јуна 2018. године извођач радова је званично уведен у посао, и у предвиђеном року од 36 месеци има обавезу да заврши пројекат.

Радови се изводе и у складу су са планираном динамиком за извођење радова.

У току су радови на доњем строју пруге  на бетонском делу моста, на Хајдиновом мосту, на насипу пруге, на перонима у станици Нови Београд, на станичној згради Нови Београд, на потходнику и стајалишту Тошин бунар, тунелу као и станици Земун.

 

Физичка реализација пројекта: 5,0%

Финансијска реализација пројекта: 25,98 %

 

За деоницу Нови Сад–Суботица–државна граница потписан је Комерцијални уговор јула 2018. године у износу од 1.162.810.000,00 УСД. Септембра 2018.

Септембра 2018. године поднета је апликација за одобрење кредитног зајма за повлашћеног купца Ексим банци у износу кредита од 988.388.500,00 УСД са свим потребним документима. Одобрен је кредитни зајам и 25. априла 2019. године потписан је Уговор о зајму.

Почетак радова на деоници Нови Сад-Суботица-државна граница очекује се у току 2020. године.

Завршена израда просторног плана подручја посебне намене (ППППН) и исти упућен на јавни увид. Завршена је и израда студије оправданости са идејним пројектом и исти упућен на претходну контролу Ревизионој комисији.

 

Почетак радова на деоници Нови Сад - Суботица – Држ.граница (Келебија) очекује се у току 2020. године.

 

Почетак пројекта

Пројекат званично започет 25. децембра 2015. године  у Суџоу, потписивањем  докумената  између НР Кине, Р. Србије, односно  НР Кине и Мађарске, у којима се дефинишу принципи и модели заједничке сарадње и утврђује редослед даљих активности.

 

Завршетак пројекта

Крај 2022 односно почетак 2023. године.

 

Извор финансирања

Буџет Републике Србије (у висини од 15 % уговорених износа) и кредит Export-Import банке (Еxim banka) из НР Кине (у висини од 85 % уговорених износа)