RSS

You are here

Постројење за пречишћавање отпадних вода Крушевац

 

Циљ пројекта је обезбеђивање и унапређење одвођења и пречишћавања отпадних вода. Сва отпадна вода из домаћинстава и индустријских предузећа испушта се без прераде у водотокове, што доводи до тешког загађења животне средине. Како би се побољшало опште стање животне средине, планира се изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), капацитета 90,000 ЕС (еквивалент становника). Поред изградње ППОВ планирана је рехабилитација постојеће канализационе мреже и изградња нове. По завршетку програма сва отпадна вода испуштаће се у канализациони систем а онда доводити на постројење за пречишћавање отпадних вода, где ће се третирати и даље као пречишћена испуштати у реципијент – водотокове.

 

Вредност уговора: 

13.936.950  €

 

Почетак радова:    

25. 4. 2018.                

 

Планирани завршетак радова:

6. 8. 2019.

 

Извођач:                  

Конзорцијум AKTOR S.A. - Lad Group d.o.o. - Waterleau Group NV

 

Инвеститор:

ЈКП ''Водовод – Крушевац'' Крушевац

 

Финансијер:

МГСИ – Република Србија, KfW

 

Немачко-српска билатерална сарадња:

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.