RSS

You are here

Група републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за послове урбанизма и контролу поверених послова

У Групи републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за послове урбанизма и контролу поверених послова обављају се послови који се односе на: непосредни надзор над инспекцијским пословима поверених Аутономној покрајини; организацију заједничких инспекцијских прегледа на објектима од значаја за Републику Србију и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе; инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине;  координацију надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у инспекцијском надзору; контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, контролу спровођења планова и промена стања у простору, као и друге послове из делокруга Групе.