RSS

You are here

Група републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за сарадњу са другим органима, административне и оперативне послове

 У Групи републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за сарадњу са другим органима, административне и оперативне послове обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над применом закона који ртегулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине; непосредни надзор над инспекцијским пословима поверених Аутономној покрајини; координацију надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у инспекцијском надзору;праћење и извештавање о документацији објављеној у Централној обједињеној процедури (ЦЕОП); контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, контролу спровођења планова и промена стања у простору, као и друге послове из делокруга Групе