RSS

You are here

Група за инспекцијске послове за транспорт опасне робе

У Групи за инспекцијске послове за транспорт опасне робе обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем Закона о транспорту опасне робе и прописа донетих на основу тог закона; подношење захтева за покретање прекршајног поступка, односно пријава за привредни преступ или кривичних пријава; предузимање мера утврђених законом и подзаконским прописима, као и други послови из делокруга Одсека