RSS

You are here

Одељење за инспекцијске послове грађевинарства и урбанизма

У Одељењу за инспекцијске послове грађевинарства и урбанизма обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор у области изградње и употребе грађевинских објеката од значаја за Републику; сачињавање и прослеђивање управних аката у оквиру овлашћења прописаних законом; надзор над инспекцијским пословима у изградњи и употреби грађевинских објеката који су поверени јединицама локалне самоуправе; праћење закона и других прописа из делокруга Одељења и иницирање измене истих; инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине; контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, промена стања у простору; надзор над инспекцијским пословима у изградњи и употреби грађевинских објеката који су поверени Аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе, као и други послови из делокруга Одељења.