You are here

Одељење за буџет и финансијско управљање

У Одељењу за буџет и финансијско управљање обављају се послови који се односе на: припрему предлога финансијског плана Министарства и учешће у изради плана јавних набавки и програма рада Министарства; припрему планова извршења буџета; законито и наменско трошење буџетских средстава по одобреним апропријацијама; пренос средстава на поједине кориснике и надзор над утрошком тих средстава; израду периодичних извештаја и завршног рачуна; израду извештаја о извршењу буџета; вршење контроле рачуноводствених исправа и поступака у реализацији буџета; обрада података ради обрачуна плата државних службеника и намештеника; сарадњу са Народном банком Србије и пословним банкама; припрему налога за плаћање; припрему и координацију рада у вези са израдом предрачуна прихода и расхода Министарства; праћење динамике прилива и утрошка средстава; вођење донаторских рачуна; рачуноводствене и књиговодствене послове; праћење прописа из области финансија и рачуноводства, као и други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за буџет и финансијско управљање образују се следеће уже унутрашње јединице: