You are here

Одсек за опште послове

У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: развој софтвера који се  користе за послове из делокруга Министарства; праћење стања и опреме и информационо-технолошких потреба ради планирања набавки опреме и софтвера; инсталирање и одржавање база података за унутрашњу мрежу и за интернет базу података Министарства и друге информатичке послове; безбедност и здравље на раду, народну одбрану и послове везане за ванредне ситуације; организацију несметаног рада возног парка; праћење стања и опреме у возном парку ради планирања и набавке; израду плана распореда возача и возила према потребама Министарства; послови на свакодневној контроли техничке исправност возила;  обједињавање података за информатор о раду; израду и коришћење печата; спровођење редовног и ванредног пописа, као и други послови из делокруга Одсека.