You are here

Одсек за озакоњење незаконито изграђених објеката, издавање лиценци, нормативне послове и аналитику

У Одсеку за озакоњење незаконито израђених објеката, издавање лиценци, нормативне послове и аналитику, обављају се послови који се односе на: уређење услова, поступака и начина озакоњења објеката, односно делова објекта изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, услова, начина и поступка издавања решења о озакоњењу и правних последица озакоњења; израда мишљења везаних за испуњеност услова за озакоњење објеката и примени појединих одредаба Закона о озакоњењу објеката, израда предлога прописа из области утврђивања испуњености услова за озакоњење објеката, мишљења на предлоге закона, подзаконских и других аката, координација послова и размена информација са јединицама локалне самоуправе о примени Закона о озакоњењу објеката, анализа информација и података који се односе на примену Закона; непосредна сарадња са инспекцијом Министарства; израда предлога прописа из области утврђивања испуњености услова за издавање лиценци за израду техничке документације и грађење објеката за које дозволу издаје Министарство односно аутономна покрајина; тумачења везаних за надлежност групе; припрема решења о именовању чланова комисије и аката везаних за рад комисије; координира активности између странака и комисије за утвђивање испуњености услова, припрема седнице комисије, спроводи одлуке донесене на седници Комисије, учествује у поступку издавања лиценци за потребе  правних лица; припрема периодичне извештаје о стању у области лиценци, као и други послови из делокруга Одсека.

 

 

У Одсеку за озакоњење незаконито израђених објеката и издавање лиценци, нормативне послове и аналитику образују се уже унутрашње јединице: