RSS

You are here

ЕБРД V - Рехабилитација пруга

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а. д.

 

Компонента Б: Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Србија Воз“ а.д.

 

Назив пројекта: 

ЕБРД V - Рехабилитација пруга

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије” а. д. (компоненте 1-8)

 

Компонента Б: „Србија Воз“ а.д.

 

Финансијер: 

Пројекат се финансира из кредитних средства Европске банке за обнову и развој, укупне вредности 95 милиона евра, од тога 91,5 милиона за потребе „Инфраструктура железнице Србије” а. д. и 3,5 милиона евра за потребе „Србија воза“ а. д.

 

Извођач: 

Компонента 1: Конзорцијум CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation), SIMENS (ATM) и „Институт Михајло Пупин”

 

Компонента 2: Конзорцијум „Институт Михајло Пупин” и „Телефонкабл”

 

Компонента 3: Конзорцијум „COLAS Rail” и „Енергопројект”

 

Компонента 5: Компанија „ТВЕМА”

 

Компонента 6: Компанија „Geismar”

 

Компонента Б: Конзорцијум Шинвоз ЛТД Зрењанин и CRRC ZHUHOU LOCOMOTIVE CO. LTD CO. ZHOHOU Кина

 

Надзор: 

Стручна комисија „Инфраструктура железнице Србијеˮ а. д.

Пројектант: 

Компонента 1, 3 и 4: Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

 

Значај пројекта: 

Компонента 1-6: Пројекат Рехабилитације пруга из средстава кредита ЕБРД V је од великог значаја за функционисање железничке мреже у Србији јер обухвата, не само реконструкцију појединих деоница пруге, већ и обнову станица на тим деоницама, као и обнову електротехничке инфраструктуре, што је све подједнако важно за несметано функционисање железничког саобраћаја.

 

Компонента 7: Набавка софтвера з аизреду Реда вожње је значајна због једноставније, брже и ефикасније израде Реда вожње, у складу са захтевима тржишта.

 

Компонента 8: Имајући у виду да надзор над реализацијом железничких инфраструктурних пројеката обављају стручне комисије „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д. и да се број инфраструктурних порјеката повећава,процењено је да је неопходно ангажовати екстерни надзор за реализацију наведених компоненти, а у циљу повећања ефикасности пословања Инвеститора и реализације пројекта.

 

Компонента Б: Ремонтом и модернизацијом вишеделних електромоторних гарнитура унапређује се железнички путнички саобраћај.

Статус пројекта: 

Компонента 1: Пројекат је завршен

 

Компонента 2: У току је извођење радова

 

Компонента 3: У току је извођење радова

 

Компонента 4: Спроведен је поступак набавке у складу са правилима ЕБРД. Од свих приспелих понуда. Само је једна задовољавала техничке захтеве дефинисане тендерском документацијом, али је била финансијски неприхватљива. Стога је донета  одлука да се поступак набавке подбијачица обустави и предложена је алокација средстава. Кључна измена је отварање нове компоненте која се односи на побољшање безбедности на путних прелаза. Планирана вредност нове компоненте за путне прелазе је око 10 милиона евра. У току су преговори са ЕБРД око измене техничког плана.

 

Компонента 5: У току je реализација уговорних обавеза. Компанија „ТВЕМА” тражила је продужетак рока за још шест месеци, односно до 30. јуна 2020. године из разлога што су кола у завршној фази производње. Шасија је у потпуности завршена и извршен је већи део радова на опремању возила. За транспорт возила од Москве до Зрењанина и план извршења финалних радова потребно је до 40 дана. У току извршења радова биће организована обука особља за одржавање мерних кола.

 

Компонента 6: Пројекат је завршен, међутим у току су преговори са ЕБРД око набавке још једне дрезине. Банка је дала начелну сагласност за набавку шесте дрезине и припрема предлог допуне Уговора.

 

Компонента 7: У претходном периоду била припремљена тендерска документација за једностепени поступак и послата ЕБРД-у на мишљење. Банка указала да је потребно предметни поступак спроводити као двостепени те је започела припрема документације за двостепени поступак. Дефинисани су технички параметри и израђен нови нацрт тендерске документације достављен је банци на одобрење. Међутим, након анализе стања пројеката у оквиру зајма предложена је измена техничког плана и очекује се одустајање од ове компоненте.

 

Компонента 8: Покренут је двостепени поступак избора пружалаца услуге надзора на извођењу радова. Међутим, након анализе стања пројеката у оквиру зајма предложена је измена техничког плана и очекује се одустајање од ове компоненте.

 

Компонента Б: Пројекат је завршен.

 

 

Вредност инвестиције: 

Компонента 1: 24.400.000,00 евра (радови)
Компонента 2: 3.480.797,64 евра (радови)
Компонента 3: 39.253.214,30 евра (радови)

Компонента 4: 3.300.000,00 евра

Компонента 5: 2.244.000,00 евра
Компонента 6: 2.475.875,00 евра

Компонента 7: 1.000.000 евра

Компонента 8: 1.500.000 евра

Компонента Б: 3.489.985 евра

Почетак пројекта: 

Компонента 1: 30. март 2017. године

Компонента 2: 14. јануара 2019. године

Компонента 3: 15. мајa 2019. године

Компонента 5: 12. марта 2018. године

Компонента 6: 28. марта 2018. године

Компонента Б: новембар 2017. године

Завршетак пројекта: 

Компонента 1: 30. август 2019. године

Компонента 2: март 2020. године

Компонента 3: 15 месеци од почетка радова

Компонента 5: 30. јун 2020. године

Компонента 6: јануар 2020. године

Компонента Б: август 2019. године

Извор финансирања: 

Све компоненте: Пројекат се финансира из кредитних средства Европске банке за обнову и развој, укупне вредности 95 милиона евра, од тога 91,5 милиона за потребе „Инфраструктура железнице Србије” а. д.

Компонента Б: Пројекат се финансира из кредитних средства Европске банке за обнову и развој, укупне вредности 95 милиона евра од тога 3,5 милиона евра за потребе „Србија Воз“ а.д.

Опис пројекта: 

Компонента 1: Пројекат подразумева обнову главном оправком деонице Распутница Г - Раковица - Ресник, дужине 7,5 km, пруге Београд–Младеновац–Ниш–Прешево-државна граница.

 

Компонента 2: Пројекат обухвата рехабилитацију електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова - Шид, Ресник - Лапово и Мала Крсна - Велика Плана.

 

Компонента 3: Пројекат подразумева обнову деонице пруге тунел Стражевица (улаз) - Јајинци - Мала Крсна и станице Мала Крсна, дужине 60,8 km (без колосека споредних колосека у станици), на прузи (Београд) Раковица – Распутница К1 – Мала Крсна – Велика Плана.

 

Компонента 4: Пројекат обухвата набавку машина за одржавање колосека. У питању су машине подбијачице којима се врши уређење горњег строја пруге. Међутим, у току су преговори око измене техничког плана и преусмеравања средстава на побољшање безбедности на путним прелазима.

 

Компонента 5: Пројекат подразумева набавку мерних кола за контролу елемената геометрије колосека.

 

Компонента 6: Пројекат подразумева набавку пет тешких моторних дрезина, као и резервних делова за исте.

 

Компонента 7: Пројекат подразумева набавку савременог софтвера за израду реда вожње, али су у току преговори око одустајања од ове компоненте.

 

Компонента 8: Пројекат подразумева обезбеђење надзора за компоненте 2 и 3, али су у току преговори око одустајања од ове компоненте.

 

Компонента Б: Пројекат подразумева ремонт и модернизацију 5 вишеделних електромоторних гарнитура.

Степен физичке реализације: 

Компонента 2: на дан 7.2.2020. године: 85,25%

 

Компонента 3: на дан 7.2.2020. године: 31,43%

 

Компонента 5: на дан 7.2.2020. године: 0%

 

Степен финансијске реализације: 

Компонента 2: на дан 7.2.2020. године: 67,03%

 

Компонента 3: на дан 7.2.2020. године: 44,29%

 

Компонента 5: на дан 7.2.2020. године: 10%