RSS

You are here

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије (нови руски кредит)

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије (нови руски кредит)

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије”

Извођач: 

RZD International

Пројектант: 

За Компоненту 1 Саобраћајни институт ЦИП, за Компоненту 2 RZD International и за Компонету 3 још није одређен

Значај пројекта: 

Компонента 1 - Пројекат је од великог значаја за Републику Србију, имајући у виду да обухвата средства за завршетак изградње пруге за брзине до 200 km/h од Београда до Суботице, као и изградњу диспечерског центра за јединствено управљање железничким саобраћајем. Поред тога, овај пројекат је значајан и због тога што је део средстава намењен реконструкцији и модернизацији пруге Београд – граница са Црном Гором, која је од великог стратешког значаја за Републику Србију.

 

Компонента 2 - Пројекат је од великог значаја за Републику Србију, имајући у виду да је изградња диспечерског центра за јединствено управљање железничким саобраћајем први корак у остваривању ефикасног и безбедног функционисања железничког саобраћаја у Републици Србији.

 

Компонента 3 - Пројекат је од великог значаја за Републику Србију, имајући у виду да обухвата реконструкцију и модернизацију пруге Београд – Врбница - државна граница са Црном Гором, која је од великог стратешког значаја као једина железничка веза између Србије и Црне Горе.  

 

Статус пројекта: 

Компоненте пројекта: Уговором је предвиђена реализација три пројекта из домена пројектовања и изградње железничке инфраструктуре:

 

Компонента 1 - Радови на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова – Нови Сад (40,4 km)

Компонента 2 - Пројекат изградње Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији

Компонента 3 - Реконструкција и модернизација пруге Ваљево–Врбница–државна граница са Црном Гором (израда техничке документације, 209.3 km)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Компонента 1 - У току је израда техничке документације чији завршетак се очекује у јуну 2020. године.

Компонента 2 - У току израда техничке документације чији завршетак се очекује у априлу 2021. године.

Компонента 3 - Израђен је Општи пројектни задатак за предметну реконструкцију и „РЖД интернешенел” је извршио обилазак предметне деонице. Сходно томе, у току је припрема посебних пројектних задатка за сваку деоницу пруге, с обзиром на то да ће се пројекат реализовати у више фаза.

Вредност инвестиције: 

Компонента 1 - Процењена вредност радова на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова – Нови Сад износи 91,7 милиона евра. Посебан анекс још увек није закључен.

Компонента 2 - 120.000.000,00 евра. Потписан Анекс 1.1 за израду техничке документације 19. 10. 2019. у износу од 9,48 милиона евра.

Компонента 3 - 18.300.000,00 евра

Почетак пројекта: 

Компонента 1 - Почетак радова се очекује у другој половини 2020. године

Компонента 2 - Почетак радова се очекује средином 2021. године

Компонента 3 - Почетак израде техничке документације се очекује средином 2020. године

Завршетак пројекта: 

Компонента 1 - Завршетак радова до краја 2021. године

Компонента 2 - Завршетак радова биће познат након израде техничке документације

Компонента 3 - Завршетак пројектовања биће познат након припреме посебних пројектних задатака

Извор финансирања: 

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, износ кредитних средстава је 172,5 милиона евра (75% од укупне вредности пројеката), а учешће из буџета РС биће 57,5 милиона евра (25% од укупне вредности пројеката).

 

 

 

 

Опис пројекта: 

Компонента 1 - Пројекат обухвата изградњу електротехничке инфраструктуре (постројења за електричну вучу, контактна мрежа, система за сигналну сигурност и телекомуникације) за брзине до 200 km/h, као и изградњу архитектонско-грађевинских, погонских, електроенергетских и свих осталих пратећих објеката.

 

Компонента 2 - Пројекат обухвата пројектовање и изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова. Ова компонента се односи на израду пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра.

 

Компонента 3 - Припрема техничке документације за реконструкцију и модернизацију пруге Ваљево–Врбница–државна граница са Црном Гором.