RSS

You are here

Zakon o prеtvaranju prava korišćеnja u pravo svojinе na građеvinskom zеmljištu uz naknadu