RSS

You are here

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка,  64/07 и 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе  („Службени гласник РС, бр. 81/07-пречишћен текст, 69/08, 98/12 и  87/13), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС”, бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15 и 113/15), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС”, бр. 5/06 и 30/06), чл. 14. и 16. Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС”, бр. 15/06),

Mинистарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни однос; руковођење унутрашњим једницама; овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих једница; начин сарадње са другим органима и организацијама; број државних секретара и државних службеника који раде на положају и опис њихових послова; број радних места по сваком звању (за државне службенике) и свакој врсти радних места (за намештенике); називи радних места, описи послова радних места и звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике) у које су радна места разврстана; потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место; услови за запослење на сваком радном месту у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре(у даљем тексту: Министарство).

 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ МИНИСТАРСТВА

 

Члан 2.

За обављање послова из делокруга Министарства образују се основне унутрашње јединице:

1. Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја;

2. Сектор за железнице и интермодални транспорт;

3. Сектор за ваздушни саобраћај; 

4. Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе;

5. Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење;

6. Сектор за просторно планирање и урбанизам;

7. Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност;

8. Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције;

9. Сектор за инспекцијски надзор.

 

 

 

Члан 3.

У Министарству се, као посебна унутрашња јединица, образује Секретаријат Министарства.

Члан 4.

У Министарству се, као уже унутрашње јединице изван састава сектора и Секретаријата, образују: Одељење за управне и управно-надзорне послове, Одсек за управљање инфраструктурним пројектима, Група за управљање пројектима финансираним из фондова ЕУ и Група за припрему и спровођење програма комуналне инфраструктуре.

 

Члан 5.

Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица је интерни ревизор.

 

Члан 6.

Органи управе у саставу Министарства су: Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу,Управа за транспорт опасног терета и Дирекција за водне путеве.

           

ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА

 

I СЕКТОР ЗА ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ, ПУТЕВЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

 

Члан7.

У Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја обављају се послови који се односе на: припремање, предузимање и спровођење предлога мера за унапређење стања и односа у унутрашњем и међународном друмском транспорту, путевима и безбедности саобраћаја; припрему стратегија, планова, закона и других правних аката као и остваривање сарадње са научно-истраживачким институцијама из делокруга Сектора;  припремa стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа у области рада Сектора; припрему предлога основа за вођење преговора за закључивање мултилатералних и билатералних споразума у области друмског транспорта, путева и безбедности саобраћаја; управни поступак; припрему предлога одговора на посланичка питања; праћење примене законских и других прописа из односне области; линијски превоз путника; регистре и евиденције из делокруга Сектора;учешће у изради аката са другим органима и организацијама преко комисија или радних група; праћење извршења годишњег програма рада на одржавању, заштити и развоју путева, путне опреме и осталих објеката путне инфраструктуре и предлагање мера за реализацију планова;координирање рада субјеката у безбедности саобраћаја; промоцију мера безбедности саобраћаја; обављање техничког регулисања саобраћаја на државним путевима; учествовање у припреми планова за финансирање мера у безбедности саобраћаја;предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању неправилности; подношење захтева за покретање прекршајног, кривичног и поступка за привредни преступ; израду мишљења на акте које припремају други органи и организације у односној области; обављање и других послова из делокруга Сектора.

  

Члан 8.

У Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за унутрашњи превоз путника и ствари;

2. Одељење за међународни транспорт;

3. Група за путеве;

4. Група за безбедност саобраћаја;

5. Група за правне послове у друмском саобраћају.

Детаљније овде