RSS

You are here

Сектор за просторно планирање и урбанизам

У Сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на: планирање просторног развоја; планирање урбаног развоја; просторно планирање; урбанистичко планирање; евиденцију планских докумената; припрему, координацију и праћење израде: Просторног плана Републике Србије и програма имплементације Просторног плана Републике Србије, регионалних просторних планова и програма имплементације регионалних просторних планова, просторних планова подручја посебне намене; пружање стручне помоћи и припремање извода из Просторног плана Републике Србије, регионалних просторних планова, просторних планова подручја посебне намене за потребе израде просторних планова јединица локалне самоуправе; успостављање јединственог система показатеља за просторно планирање у складу са системом ESPON; успостављање и развој информационог система о стању у простору за потребе израде годишњег извештаја о остваривању Просторног плана Републике Србије и извештаја о стању у простору Републике Србије; вођење евиденције планских докумената у функцији Централног регистра планских докумената у Републици Србији; стручну контролу просторних планова који доноси Република, односно контролу усклађености просторних планова, припреме аката за планске документе; спровођење поступка раног јавног увида и јавног увида у планске документе из надлежности Републике Србије; давање сагласности на генерални урбанистички план и урбанистички план који се израђује у обухвату плана подручја посебне намене унутар граница проглашеног или заштићеног природног добра; пружање стручне помоћи у припремању и доношењу урбанистичких планова; давање предлога за именовање чланова комисије за планове јединица локалне самооуправе; учествовање у раду комисија за планове јединица локалне самоуправе и пружање стручне помоћи комисијама за планове јединица локалне самоуправе; давање података и услова за израду планских докумената по захтеву носиоца израде плана, као и друге документације од значаја за израду планског документа; вођење евиденције о урбанистичким плановима за које је издата сагласност министра надлежног за послове урбанизма; учествовање у припреми стручних основа за израду прописа у области планирања и уређења простора и насеља; стручна провера планске документације за утврђивање јавног интереса; давање мишљења о ваљаности планске документације за утврђивање јавног интереса; праћење и анализа примене прописа у области планирања урбаног развоја; предлагање и извршавање мера за унапређење стања у простору и насељима Републике Србије; су/финансирање израде урбанистичких планова; други послови из делокруга Сектора.

У Сектору за просторно планирање и урбанизам образују се уже унутрашње јединице: