RSS

You are here

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBEZBEĐENjU PLAĆANjA NAKNADE ZA PRETVARANjE PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

Документи: