RSS

You are here

Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa i imalaca javnih ovlašćenja koji sprovode objedinjenu proceduru u poglеdu vodnih akata u postupcima ostvarivanja prava na gradnju