RSS

You are here

PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I SADRŽINI PODATAKA ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I LICENCE ZA GRAĐENjE OBJEKATA