RSS

You are here

Grupa vaš kontrola planesko fundo vaš ekspropriacia

Ani Grupa vaš kontrola planesko fundo vaš ekspropriacia kerenape akala bukja: ekspertsko dikhlaripe planeski dokumentacia vaš zorakhripe publikako interesi vaš objektja kotar lokalno semnipe; eskpertsko dikhlaripe planeski dokumentacia vaš zorakharipe publikako interesi vaš objektja kotar semnipe vaš Republika; gatisaripe gndipe kotar ortosaripe planeske dokumetacie vaš zorakharipe publikako interesi, devipe ekspertsko ažutipe dženeske so dela bahami vaš ekspropriacia/konzumenti ekspropriaciako ani procedura gatisaripe bahami vaš zorakharipe publikako interesi vaš ekspropriacia; realizacia maškharipasko e kompetentno orgajnenca jekhutne lokalno korkorodirekcie ani procedura gatisaripe thaj kedipe adekvatno planesko fundo vaš zorakharipe publikako interesi; leipe kotor ani buti komisiako vaš plajna jekhutne lokalno korkorodirekcie thaj devipe ekspertsko ažutipe komisienge vaš plajna jekhutne lokalno korkorodirekcie, sar ini aver bukja kotar bukjako truj Grupako.