RSS

You are here

JN 55/2018 Izvođenje radova na građenju dva slobodnostojeća višeporodična stambena objekta (Objekat A i Objekat B) i parternog uređenja na građevinskoj parceli kojoj odgovara kat. parcela br. 1398/12 KO Niš – Crveni krst u Nišu